Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Az e-kereskedelem új Áfa-szabályai 2021. július 1-től One Stop Shop (OSS) Áfa-bevallás az e-kereskedelemben

2021. július 1-jétől az Európai Unió (EU) 27 tagállama a vállalkozók és a fogyasztók közötti, ún. B2C e-kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan új Áfa-szabályokat vezet be. A 2021-es e-kereskedelem középpontjában az egyablakos ügyintézés (OSS), az egységes Uniós HÉA-bevallás bevezetése és a távolsági értékesítés küszöbértékeinek módosítása áll.

 

A főbb változásokat a következő 4 pontba tudjuk szedni:

 1. Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye
 2. Egyablakos, egységes EU-s HÉA-bevallás (One Stop Shop = OSS)
 3. Alacsony értékű import HÉA-mentesség megszűnése és az import egyablakos (IOSS) bevallás bevezetése
 4. Online piacterek (Online Marketplace = OMP), platformok szállítói –vélelmezett értékesítők– HÉA-alanynak minősülnek

 

Az egyablakos EU-s HÉA-bevallás „kistestvére”, a Mini OSS (=MOSS) már 2015 óta létezik. A MOSS olyan elektronikus rendszer, amely a Közösségi fogyasztók felé lehetővé teszi a távközlési, műsorszóró és elektronikus szolgáltatások (TBE) nyújtó vállalkozások számára, hogy egy tagállamban vallják be és fizessék be az összes EU-tagállamban fizetendő Áfa-t. A 2021. július 1-jén hatályba lépő változások gyakorlatilag ennek kiterjesztését jelentik.

 

A reformok következtében az egyablakos ügyintézés egyszerűsíti az Áfa-kötelezettségeket azon vállalkozások számára, amelyek végső fogyasztók részére EU-szerte termékeket értékesítenek, valamint szolgáltatásokat nyújtanak, hiszen lehetővé teszi, hogy a vállalkozások

 • az Áfa-regisztrációt egyetlen tagállamban végezzék el
 • OSS rendszerben egy elektronikus Áfa-bevallást nyújtsanak be, és az összes ilyen termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után az Áfa-t egyösszegben fizessék meg
 • EU-s szintű értékesítés ellenére az OSS rendszerben történő regisztráció következtében egy nyelv használatával együttműködjenek azon tagállam adóhatóságával, amelyben regisztráltak

 

Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye

 

2021. július 1-jétől Közösségen belüli távértékesítés alatt azt az ügyletet kell érteni, amelyre jelenleg távértékesítésként hivatkozunk. Ezek olyan ügyletek, amikor az értékesítő egy, a letelepedésétől eltérő tagállambeli nem adóalany vevő, vagy a Közösségen belüli termékbeszerzés tekintetében adófizetésre nem kötelezett adóalany vevő –pl. alanyi adómentes, kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany–, azaz a végső vevő részére értékesít terméket, melyet az értékesítő vagy a megbízásából harmadik fél ad fel, fuvaroz el az egyik tagállamból a másikba.

 

A módosítás értelmében Közösségen belüli távértékesítés esetében a teljesítési hely a rendeltetési hely szerinti tagállam, ezen tagállamot illeti meg az adóbevétel. A szabályozás eltörli a jelenlegi értékhatárokat (35.000 EUR, illetve 100.000 EUR).

 

Abban továbbra sem lesz változás, hogy a fel-, vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékekre és az új közlekedési eszközökre nem a Közösségen belüli távértékesítés szabályait kell alkalmazni.

 

Az adóztatás helyének módosításával egyidejűleg megnyílik annak a lehetősége, hogy a Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettségnek az adóalany az egyablakos rendszer (OSS) alkalmazásával tegyen eleget.

 

Amennyiben az adóalany

 • a Közösségen belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, és
 • az adott, valamint az azt megelőző naptári évben 10.000 EUR-nak megfelelő, adó nélküli összeget meg nem haladóan nyújtott a letelepedésétől eltérő tagállami nem adóalanynak távolról is nyújtható szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen belüli távértékesítést,

akkor ezen ügyletek esetében az adóalany letelepedése szerinti tagállam, illetve a termék feladási helye szerinti tagállam marad a teljesítés helye, így annak szabályai szerint kell adóznia.

 

A 10.000 EUR átváltására a 2017. december 5-én érvényes EKB átváltási árfolyamot kell alkalmazni, amely 313,96 HUF/EUR árfolyamot jelent, tehát belföldi adóalanyok tekintetében a kerekítésre vonatkozó szabályok figyelembevételével az alkalmazandó értékhatár 3.100.000,-Ft. A 10.000 EUR értékhatár együttesen –és nem külön-külön– vonatkozik az adóalany által teljesített Közösségen belüli távértékesítésre és a letelepedésétől eltérő tagállamban nem adóalanyok részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatásokra (TBE).

 

Abban az esetben, ha az adóalany a 10.000 EUR értékhatárt nem éri el, úgy is dönthet, hogy a Közösségen belüli távértékesítésre, illetve a TBE szolgáltatásokra meghatározott főszabály szerint a fogyasztás tagállamában teljesíti adókötelezettségét. Fontos tudni, hogy ebben az esetben választásához a választása évét követő második év végéig kötve van.

 

Távolsági értékesítés küszöbértékére vonatkozó szabályok megszüntetése

A jelenlegi Közösségi hozzáadott érték adó (HÉA)-rendszer értelmében a teljesítés hely szabályai értelmében az értékesítőknek a vevő lakóhelyének HÉA-kulcsát kell felszámítaniuk – ez az ún. rendeltetési elv. Ez azt jelenti, hogy az eladóknak minden olyan országban, ahol árut értékesítenek, HÉA-nyilvántartást kell vezetniük. Az ún. kis eladók terheinek csökkentése érdekében az EU az e-kereskedelemben ún. távolsági küszöbértékeket határozott meg. A Közösségi távolsági értékesítési küszöbértékek 2021 júniusáig Magyarország esetében évi 35.000 EUR.

2021.július 1-jétől ez a távolsági értékesítésre vonatkozó küszöbérték megszűnik, ami azt jelenti, hogy a határokon átnyúló eladóknak az első értékesítéstől kezdve fel kell számítaniuk a vevő lakóhelye szerinti ország HÉA-kulcsát, és azt a külföldi adóhatóság javára, a székhely szerinti adóhatóságnak meg kell fizetniük.

 

Egységes Közösségi Áfa-bevallás (OSS) az e-kereskedelmi távértékesítésre

A termékek Közösségen belüli értékesítésére vonatkozó jelenlegi értékhatár eltörlésre kerül, és egységes 10.000 EUR összegű értékhatár kerül bevezetésre, amely alatt a TBE szolgáltatások és a termékek EU-n belüli távértékesítése továbbra is Áfa-köteles abban a tagállamban, ahol a termékek a feladás vagy szállítás megkezdésekor találhatók, illetőleg ahol a TBE-szolgáltatásokat nyújtó adóalany letelepedett. Mindehhez az egységes, Uniós HÉA-bevallás, az OSS rendszer bevezetése társul.

A termékértékesítést online elektronikus felület használatával elősegítő vállalkozás –pl. eMAG, AMAZON, eBAY, stb.– Áfa szempontjából úgy tekinthető, mintha ő kapta volna meg a terméket, majd ezt követően ő maga értékesítette volna. Ezen OMP-ket vélelmezett értékesítőnek nevezzük.

 

Amennyiben az értékesítő vagy a vélelmezett értékesítő –platform– úgy dönt, hogy az OSS rendszerben regisztrál, abban az esetben az Uniós szabályozás hatálya alá tartozó valamennyi termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után az OSS rendszerben be kell vallania és meg kell fizetnie az Áfa-t. Ezen értékeket már a nemzeti Áfa-bevallásban (’65-ös jelű nyomtatvány) nem szerepeltetheti.

 

Az OSS rendszer bevezetésével nincs szükség más Közösségi tagállamokban, valamint harmadik országban Áfa-regisztrációra, ehelyett –előre láthatóan– negyedéves OSS-bevallást készítenek, amelyet a székhelyük szerinti tagállam nemzeti adóhatóságához elektronikusan nyújtanak be. Az OSS-bevallás tartalmazza Uniós országonként az értékesítést, a fizetendő és a levonható Áfa-t. A bevallás alapján az Áfa-t a székhely szerinti ország adóhatósága részére kell megfizetni.

 

2021 júliusától az egy országból árut feladó, magánszemélyek részére értékesítő, ún. Business to Customer (B2C) eladók tehát dönthetnek úgy, hogy OSS bevallást nyújtanak be, amelyben a szokásos belföldi Áfa-bevallásuk adatai mellett felsorolják az összes európai értékesítésüket. Az OSS bevallás alapján az értékesítő az Áfa-t a hazai adóhatósághoz átutalja, amely ezen adókat szétosztja és továbbítja a megfelelő tagállamokba. A nem Uniós eladók is kérelmezhetik az OSS rendszer használatát, és csak egy EU-s államot kell kijelölniük a nyilvántartásba vételhez és a bejelentéshez.

 

Meg kell különböztetnünk:

 • Uniós szabályozást (OSS),
 • nem Uniós szabályozást (OSS), és
 • behozatali szabályozást (IOSS).

 

Uniós különös szabályozás

 

Az Uniós különös szabályozást 2021. július 1-jétől a következő ügyletekre lehet alkalmazni:

 • termék Közösségen belüli távértékesítése,
 • elektronikus felületet üzemeltető adóalanyok egyes belföldi termékértékesítése, valamint
 • más tagállambeli nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás.

 

Amennyiben az adóalany a különös szabályozás alkalmazását választja, köteles azt minden, ezen szabályozás hatálya alá tartozó ügyletre alkalmazni.

 

A Közösség területén nem letelepedett adóalany választhatja, hogy termék Közösségen belüli távértékesítése utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségének a NAV útján tesz eleget, feltéve, hogy a terméket belföldről adja fel küldeményként vagy fuvarozza el. A Közösség területén nem letelepedett adóalany az Uniós különös szabályozást csak a termék Közösségen belüli távértékesítésére választhatja, szolgáltatásokra a nem Uniós különös szabályozást alkalmazhatja. A Közösség területén nem letelepedett adóalanynak az Uniós különös szabályozás alkalmazásához pénzügyi képviselőt kell megbíznia.

 

Az az adóalany, aki (amely)

 • gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van, vagy
 • gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség területén kívül van, azonban belföldön rendelkezik állandó telephellyel,

választhatja, hogy a Közösség azon tagállamában teljesített Közösségen belüli távértékesítése és nem adóalanynak nyújtott szolgáltatása után, ahol gazdasági céllal nem telepedett le, adófizetési és adóbevallási kötelezettségének a NAV útján tesz eleget.

 

Az adóalanyok választásukat 2021. április 1-jétől jelenthetik be a NAV-hoz, viszont az egyablakos rendszert azonban –a távolról is nyújtható szolgáltatások kivételével– csak 2021. július 1-jével kezdődő adómegállapítási időszaktól lehet alkalmazni.

 

Az Uniós különös szabályozást alkalmazó adóalanyok negyedévente kötelesek bevallást benyújtani. A bevallást azokra a negyedévekre is be kell nyújtani –a negyedévet követő hónap végéig–, amikor az adóalany nem teljesített az Uniós különös szabályozás hatálya alá tartozó ügyletet. Az adót a bevallás benyújtásával egy időben, legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidőig, a NAV által közzétett bankszámlára forintban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául szolgáló adóbevallásra.

 

A fenti szabályokon túl az Áfa tv. meghatározza a változásbejelentésre, a nyilvántartásból való törlésre, valamint a nyilvántartás-vezetésre, továbbá a bevallás tartalmára és módosítására vonatkozó részletszabályokat.

 

Fontos kiemelni, hogy a szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó szabályok nem változtak. Változatlan az is, hogy azon tagállambeli Áfa/HÉA kötelezettségek teljesíthetőek az egyablakos rendszeren keresztül, amely tagállamban a szolgáltatást nyújtó adóalany nem telepedett le. Így erre figyelemmel kell értelmezni, hogy az egyablakos rendszer 2021. július 1-jétől már nem csak a távolról is nyújtható szolgáltatásra, hanem minden szolgáltatásra kiterjed.

 

Fentebb szó esett arról, hogy az elektronikus felületek (OMP / platform) adófizetésre kötelezettek abban az esetben is, ha Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalanynak a Közösség területén teljesített termékértékesítést segítik elő. Ez nem csak a Közösségen belüli távértékesítésre vonatkozik, hanem olyan esetre is, ha a termék feladási és rendeltetési helye ugyanaz a tagállam. Így az Uniós különös szabályozás vonatkozik arra az esetre is, amikor az OMP olyan termékértékesítés után minősül adófizetésre kötelezettnek, amikor a termék feladási és rendeltetési helye egyaránt belföld. Következésképpen amennyiben a platform az uniós különös szabályozás alkalmazását választotta, ezen ügylet utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségének nem az Áfa-bevallása, hanem az Uniós különös szabályozás keretében, OSS bevallás benyújtásával kell eleget tennie.

 

Mind az Uniós, mind a nem Uniós különös rendszer tekintetében változnak az ügyletre vonatkozó adófizetési kötelezettség korrekciójára vonatkozó szabályok. Jelenleg korrekció szükségessége esetén (pl. árengedmény) azt a bevallást kell módosítani, amely a módosítással érintett ügyletet tartalmazza. Az új szabályok értelmében a korrekciót az aktuálisan benyújtandó bevallásban kell feltüntetni.

 

Adólevonás

 

Az egyablakos rendszeren keresztül kizárólag a fizetendő adó rendezésére van lehetőség, az előzetesen felszámított adó levonására ennek keretében nincs lehetőség.

 

Így, ha a belföldön gazdasági céllal nem letelepedett adóalany

 • kizárólag az egyablakos rendszerben van nyilvántartásba véve belföldön, vagy
 • belföldi adófizetési kötelezettségének teljesítéséhez egy másik tagállamban regisztrált az egyablakos rendszerbe, és
 • előzetesen felszámított, levonható adót szeretne érvényesíteni,

akkor azt a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó különös szabályok szerint teheti meg.

 

Ugyanakkor amennyiben az egyéb tevékenysége folytán a belföldön nem letelepedett adóalany belföldön adóalanyként nyilvántartásba van véve, vagy erre lenne kötelezett, akkor az előzetesen felszámított levonható adót a belföldön benyújtandó Áfa-bevallásában tudja érvényesíteni.

 

Az Uniós különös szabályozást alkalmazó belföldi adóalanyok az előzetesen felszámított Áfa-t a ’65 számú Áfa-bevallásban helyezhetik levonásba.

 

Új, egységes OSS EU Áfa-bevallás

 

Ahogy azt már fentebb említettem, a távolsági értékesítési küszöbértékek visszavonásával egyidejűleg az EU kiterjeszti az egységes HÉA-bevallást, az OSS-t az áruk határokon átnyúló e-kereskedelmére. Ez felváltja a HÉA-nyilvántartási kötelezettséget minden olyan országban, ahol az eladók egy Közösségi telephelyen –jellemzően saját államukban– történő készletből értékesítenek az Uniós magánszemély fogyasztók részére.

 

Itt jegyzem meg, hogy 2015 óta érvényben van a mini egyablakos ügyintézés bevallás (MOSS) a B2C digitális, távközlési és műsorszórási szolgáltatások (TBE) határokon átnyúló értékesítése esetében.

 

Azok a vállalkozások, akik már rendelkeznek külföldi HÉA-regisztrációval, és a székhelyük szerinti országban lévő raktárról értékesítenek, dönthetnek úgy, hogy 2021. július 1-jétől megszüntetik meglévő adóregisztrációjukat más tagállamokban, és 2021. július 1-jétől a székhelyük szerinti tagállamban áttérnek az OSS-jelentés használatára.

A vállalkozások továbbra is elkészítik belföldi ügyleteik tekintetében a belföldi Áfa-bevallásukat, ugyanis az OSS bevallás a rendszeres belföldi Áfa-bevalláson kívüli, és csak a határokon átnyúló B2C hagyományos szolgáltatások, valamint bizonyos belföldi értékesítések által megkönnyített piacokon használható. Az Áfa-t az értékesítést végző vállalkozók a vevő lakóhelyének megfelelő mértékben számítják fel, ahol a vásárló szállítási címét használhatják a lakóhely szerinti ország azonosítására. A vevő országának azonosítását követően meghatározásra kerülnek a helyes HÉA-kulcsok (általános, csökkentett vagy nullás).

Az OSS bevallás negyedéves bevallás lesz. Elvileg egy egyszerű jelentés lesz, amelyen az értékesítést végző vállalkozás a belföldi államon kívül minden Közösségi országnak bejelentheti HÉA-kötelezettségét. Az OSS bevallást egységesíteni fogják az EU valamennyi tagállamában, és a tervek szerint a következőképpen fog kinézni:

OSS bevallás minta 2021 júliusától

 

Közösségi tagállam

Áfa-kulcs típusa

Áfa-kulcs mértéke a tagállamban

Adott tagállamban teljesített termékértékesítések Áfa nélküli összértéke

Adott tagállamban fizetendő Áfa összege

 Ausztria

normál

20 %

58,000

11,600

 

kedvezményes

13 %

1,600

208

 

kedvezményes

10 %

2,400

240

Franciaország

normál

20 %

4,500

900

 

kedvezményes

10 %

23,000

2,300

 

kedvezményes

5,5 %

5,600

308

Németország

normál

19 %

13,400

2,546

 

kedvezményes

7 %

2,500

175

Spanyolország

szabvány

21%

8,600

1,806

 

redukált

10%

1,100

110

Más államok…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő Áfa teljes összege

20,193

 

Az összegeket az értékesítő belföldi pénznemében –tehát Magyarországon: HUF-ban– kell feltüntetni (hasonlóan a közösségi összesítő jelentéshez). A deviza átszámítása a vonatkozó belföldi szabályok alapján történik.

Nem Unióban letelepedett eladók

 

Azok az eladók, akik nem az EU-ban letelepedettek, szintén használhatják az OSS egyszerűsített bejelentését. Nekik elsőként “Unión kívüli” adózóként kell regisztrálniuk bármely Közösségi tagállam adóhatóságánál. Ezt követően ugyanúgy, mint bármely más EU-s vállalkozás, negyedéves OSS bevallást készítenek. Esetükben is legalább egy Uniós tagállamban rendszeres belföldi HÉA-bevallás benyújtására van szükség. Az import Áfa-a is az OSS-ben (IOSS) bevallható.

 

A Közösség területén nem letelepedett adóalany –azaz az olyan adóalany, aki (amely) nem telepedett le gazdasági céllal a Közösség területén, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel a Közösség területén– választhatja, hogy a Közösség területén gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalany részére nyújtott szolgáltatása utáni adófizetési és adóbevallási kötelezettségének a NAV útján tesz eleget. Az adóalany pénzügyi képviselő nélkül is eljárhat, tehát közvetlenül regisztrálhat a nem uniós egyablakos rendszerbe.

 

Abban az esetben, ha az adóalany a különös szabályozás alkalmazását választja, köteles azt minden ezen szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásra alkalmazni.

 

A nyilvántartásba vételhez az adóalany elektronikus úton köteles bejelenteni az Áfa tv-ben meghatározott adatokat az adóhatóságnak, amely bejelentés alapján az adóhatóság nyilvántartásba veszi a nem Uniós különös szabályozást alkalmazó adóalanyok között. Az ezen különös szabályozás alkalmazásához szükséges, ún. nem Uniós azonosító számmal látja el, amelyről elektronikus úton értesíti az adóalanyt. A bejelentkezésre 2021. április 1-jétől nyílik lehetőség, azonban az egyablakos rendszert –a távolról is nyújtható szolgáltatások kivételével– csak 2021. július 1-jével kezdődő adómegállapítási időszaktól lehet alkalmazni.

 

 

OSS-bevallás benyújtása

Az OSS-bevallást negyedévente kell benyújtani elektronikus úton. A bevallást azokra a negyedévekre is be kell nyújtani –a negyedévet követő hónap végéig–, amikor az adóalany nem teljesített a nem uniós különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatást. Az adót a bevallás benyújtásával egy időben, legkésőbb a bevallás benyújtására előírt határidőig, a NAV által közzétett bankszámlára forintban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául szolgáló adóbevallásra. Ezt követően a belföldi adóhatóságok felelősek a vállalkozástól kapott Áfa felosztásáért, valamint az érintett országok részére történő megfizetésért.

 

Mit jelentenek az új szabályok a gyakorlatban?

Annak bemutatására, hogy az új szabályok milyen hatással lesznek egy Közösségi értékesítést végző vállalkozásra, nézzük meg a következő példát.

Magyarországi székhellyel működő Vadvirág Kft. online értékesíti termékeit az EU-ban lakóhellyel rendelkező magánszemélyek –mint végfogyasztók– részére. Készleteinek nagy részét Magyarországon tartja, a szállítások is innen történnek. Emellett rendelkezik egy kisebb készlettel Németországban, a német vevők igényeinek gyors kielégítése érdekében.

A Vadvirág Kft. éves árbevétele és Áfa-kötelezettségei az alábbiak szerint alakulnak:

Ország

Éves értékesítés

 

2021. június 30-ig

 

2021. július 1-től

 

 

 

Áfa bevallás

ÁFA %

 

Áfa bevallás

ÁFA %

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország

€ 415,800

 

Magyar belföldi Áfa-bevallás

Magyar 27%

 

Magyar belföldi Áfa-bevallás

Magyar 27%

Szlovákia

€ 36,000

1

Szlovák Áfa-bevallás

Szlovák 20%

 

OSS

Szlovák 20%

Ausztria

€42,000

1

Osztrák Áfa-bevallás

Osztrák 20%

 

OSS

Osztrák 20%

Franciaország

€23,000

2

Magyar belföldi Áfa-bevallás

Magyar 27%

 

OSS

Francia 20%

Olaszország

€18,000

2

Magyar belföldi Áfa-bevallás

Magyar 27%

 

OSS

Olasz 22%

Németország

€75,000

3

Német Áfa-bevallás

Német 19%

 

Német Áfa-bevallás

Német 19%

1 – Ma a távolsági értékesítési küszöbérték (Szlovákia és Ausztria esetében ez jelenleg 35.000 EUR) felett a külföldi HÉA-nyilvántartásnak is regisztrálnia kell; 2021 júliusa után lezárhatja ezt a regisztrációt

2 – Ma a távolsági értékesítési küszöbérték (Franciaország és Olaszország esetében ez jelenleg 35.000 EUR) alatt a magyar szabályok szerinti értékesítésről számol be; 2021. július után áttér a külföldi Áfa-ra, az OSS-en keresztül

3 – Ma a külföldi készlet birtokában az Áfa-t ott kell regisztrálni; 2021 júliusa után ebben változás nincs, továbbra is német Áfa-bevallást kell készítenie

 

 

10.000 EUR mentesség az Uniós mikrovállalkozások számára

 

Az EU-ban rezidens mikrovállalkozások számára az OSS szabályok alkalmazása alól az EU mentességet biztosít. Ez azt jelenti, hogy azon B2C termékeket értékesítő és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, amelynek Közösségen belüli értékesítése éves szinten nem éri el a 10.000 EUR-t, mentesül az OSS bevallás kitöltésének kötelezettsége alól. Esetükben továbbra is a belföldi Áfa-kulcs kerül felszámításra, és ezen küszöbérték alatti értékesítésüket a belföldi Áfa-bevallásukban tüntetik fel. Ez a kedvező szabály nem vonatkozik a nem Uniós vállalkozásokra, esetükben legalább egy tagállamban szükséges az adóregisztrációt elvégezni, valamint a behozatali szabályozásnak megfelelő IOSS bevallást ki kell tölteniük, be kell adniuk és azalapján az Áfa-t meg kell fizetniük.

 

Behozatali szabályozás – Import OSS (IOSS) bevezetése – import “Zöld Csatorna” létrehozása

 

2021. júliustól megszűnik a 22 EUR alatti, kis értékű küldemények behozatalára vonatkozó Áfa-mentesség, ehelyett az EU-n kívüli, ún. harmadik országokból behozott, 150 EUR-t meg nem haladó valós értékű termékek távértékesítésére bevezetésre kerül az Import One Stop Shop (IOSS) rendszer. A 22 EUR import Áfa-mentessége eltörlésével 2021.július 1-jétől az IOSS-t nem használó vállalkozásoknak import Áfa-t kell fizetniük az EU-ba értékesített valamennyi termék után. Az IOSS rendszer használatához a Közösségen kívüli értékesítőknek csak egy EU-s tagállamban kell regisztrálniuk. Az új behozatali szabályozás keretében az értékesítés helyén HÉA-t kell felszámítani, amelyet az IOSS rendszer segítségével vallanak be és fizetnek meg az importőrök. Ez hatékonyabb, gyorsabb és egyszerűbb vámkezelést fog jelenteni, tehát egy ún. import „Zöld Csatorna” jön létre.

 

Ugyanakkor az importőrök és az OMP-k dönthetnek úgy, hogy az egyszerűsítést alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a fentiek helyett átadják az import Áfa beszedését a postai szolgáltatóknak (különleges rendelkezés).

 

Jelenleg azok az Uniós és nem Uniós eladók, akik online értékesítik az árukat a Közösségen belüli fogyasztóknak, közvetlenül a fogyasztóhoz importálhatják az árukat HÉA-mentesen, ha az áru(ka)t 22 EUR-ra vagy annál alacsonyabb értékre értékelik. Ez a szabályozás 2021. július 1-jével véget ér, ugyanis ezt követően minden behozatalra vonatkozik majd az Uniós HÉA, ami azt jelenti, hogy az Uniós és nem Uniós eladók az értékesítés helyén 150 EUR vagy annál alacsonyabb egyedi értékű szállítmányok után Áfa-t kötelesek felszámítani. A kézbesítők (posta, futárszolgálat) továbbra is import Áfa beszedőként működhetnek a különleges rendelkezések értelmében.

A vállalkozó az OMP-n történő értékesítés esetén a vevő Közösségi lakóhelye szerinti adómértéket számít fel. Az eladók a vevő szállítási címét használhatják az ország Áfa-kulcsának meghatározásához.

 

IOSS – import ÁFA egyszerűsített adatszolgáltatás

Az értékesítés helyén felszámított HÉA bejelentéséhez bevezetésre kerül az “Import One Stop Shop” (IOSS) nyilatkozat. Akkor alkalmazható, amikor az importált szállítmányok az EU határain belül 150 EUR-t meg nem haladóan kerülnek értékesítésre. Az eladóknak vagy a beszállítói piactereknek csak egy Közösségi államban kell regisztrálniuk az IOSS-re. A regisztrációt követően a vállalkozások egyedi IOSS azonosító számot kapnak, amelyet minden, az EU-ba küldött csomagon fel kell tüntetniük, ugyanis ez jelzi a vámhatóságok számára, hogy a HÉA-t megfelelően bejelentik, ami elősegíti a gyors vámkezelést.

 

Az OSS-hez hasonlóan az IOSS is negyedévente kerül benyújtásra. Az IOSS nyomtatványon a vállalkozás bejelenti, hogy az import Áfa melyik Közösségi tagországban esedékes. A formátum és a határidők megegyeznek a HÉA OSS bevalláséval. Az IOSS alapján az értékesítést végző vállalkozások egyösszegben befizetik az esedékes Áfa-t azon tagállam adóhatósága javára, ahol IOSS regisztrációját elvégezte.

 

Uniós eladók és az IOSS

 

Az EU-n kívüli termékeket Közösségi vevőknek értékesítő Uniós eladók is az IOSS rendszert használják. Ennek a rendszernek különösen akkor mutatkozik meg az előnye, ha a vállalkozás vevői más Közösségi tagállamban találhatók, és a vállalkozó a vevő nevében átvállalja az import utáni közterhet. Továbbá az IOSS mentesíti a vállalkozót attól, hogy minden olyan országban HÉA-regisztrációt kelljen végeznie, ahova importál.

 

IOSS alkalmazása a gyakorlatban

 

Harmadik országbeli vállalkozásoknak –ideértve 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságból származó cégeket is– HÉA-közvetítőt vagy adóügyi képviselőt kell kijelölniük, hogy nevükben eljárjanak.

Ahhoz, hogy megértsük a nem Uniós vállalkozásra, mint eladóra gyakorolt hatásokat, nézzük meg a HÉA-kötelezettségek alakulását 2021. június 30-ig, valamint 2021. július 1-je után, mondjuk a kínai Shanghai Trade LLC-nél:

2021. június 30-ig

A Shanghai Trade LLC 22 EUR alatti szállítmányokat értékesíthet és szállíthat adómentesen a Közösségi fogyasztók részére. 22 EUR felett a vevőnek vagy a Shanghai Trade LLC-nek az import országának adókulcsa szerint adót kell fizetnie. A Shanghai Trade LLC „jó fej”, mert az import Áfa-t átvállalja az ügyfeleitől 😊

 

 

2021. július 1-je után

A Shanghai Trade LLC az értékesítés helyén Áfa-t számít fel, és azt IOSS-bevallásban vallja be, ha az nem haladja meg a 150 EUR-t. Ezt követően az importált termék utáni vámfizetési kötelezettség alól. A Shanghai Trade LLC az OSS-bevalláson keresztül is bejelentheti az EU-n kívüli ügyfeleknek történő értékesítést.

A 150 EUR IOSS-küszöbértéket meghaladó szállítmányok esetében az import Áfa-t továbbra is meg kell fizetni a vámhatóságoknak. Ez továbbra is rendszeres HÉA-regisztrációt válthat ki a Shanghai Trade LLC importországában, ha az árukat helyben vagy a Közösség más tagállamában lévő fogyasztóknak értékesítik.

 

Különleges szabályozás – postai szolgáltatások. Mikor nem kötelező az IOSS?

 

Nem kötelező az IOSS alkalmazása a 150 EUR-t meg nem haladó szállítmányok esetében akkor, ha az eladó vagy a szállítónak tekintett piactér úgy dönt, hogy az import Áfa-t a vámáru-nyilatkozattevő beszedi a végső vevőtől. Ezek az ún. különleges intézkedések. Ekkor jellemzően a postai szolgáltató, a futárszolgálat vagy vámügynök szedi be és havonta az adóhatóság javára befizeti a beszedett összegeket.

 

 

Egyszerűsített vámáru nyilatkozat

A 150 EUR-t meg nem haladó árukra vonatkozóan 2021. július 1-jétől a jelenleg még szabványos vámáru nyilatkozat tömörítésre kerül, annak érdekében, hogy az importőrök és a vámhatóságok megbirkózzanak a kis értékű szállítmányok tömkelegével. Ezt az egyszerűsített vámáru nyilatkozatot kell alkalmazni 2021 júliusától a 150 EUR egyedi érték alatti termékek EU-ba történő behozatalakor.

 

 

Fontos tudni, hogy a legtöbb, 150 EUR-t meg nem haladó áru esetében a meglévő vámmentesség érvényben marad.

 

 

Online piacterekre (OMP) vonatkozó új szabályok

A termékek távértékesítésének jelentős hányadát –akár egyik tagállamból egy másik tagállamba irányuló távértékesítésről, akár harmadik országokból a Közösségbe irányuló távértékesítésről, akár ugyanazon tagállamon belüli értékesítésről van szó– elektronikus felület, pl. online piactér, platform, portál közvetítésével bonyolítják le. Az új szabályozás az Áfa eredményes és hatékony beszedésének biztosításához bevonja az értékesítéseket terhelő Áfa beszedésébe azokat az adóalanyokat, akik a fent említett elektronikus felületek révén elősegítik a termékek távértékesítését, mégpedig úgy, hogy a rajtuk keresztül értékesített termékek esetében meghatározott esetben adófizetésre kötelezetté teszi őket.

 

A 2021. július 1-jével hatályba lépő változások következtében az OMP-k a határokon átnyúló értékesítések tekintetében teljes felelősséggel tartoznak a –vélt– beszállítói ügyletek Áfa-jának felszámításáért és beszedéséért, azonban a piactér felelőssége továbbra sem terjed ki a termékfelelősségre.

 

Ennek megfelelően nem adóalanyok részére történő bizonyos értékesítések esetén speciális szerep hárul a platformokat üzemeltető adóalanyokra. Ha egy OMP

 • 150 EUR-t meg nem haladó belső értékű küldeményként importált termék távértékesítését, illetve
 • értéktől függetlenül, Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalanynak a Közösség területén teljesített termékértékesítését

 

segíti elő (ide kell érteni azt az esetet is, amikor a termék feladási és rendeltetési helye ugyanaz a tagállam), az új szabályozás alapján az OMP-t úgy kell tekinteni, mint amely a termék beszerzője és értékesítője egyben.

 

Áfa szempontjából tehát úgy kell kezelni az említett eseteket, mintha két termékértékesítés teljesülne: az első ügylet az eredeti eladó és az OMP között, a második ügylet pedig az OMP és a vevő között teljesül. Ennek megfelelően a platformokat az általuk elősegített ügyletek után adófizetési kötelezettség terheli 2021. július 1-jétől, amit az egyablakos, OSS rendszeren keresztül is teljesíthetnek.

 

OMP-k esetében tehát két egymást követő értékesítés történik, de a terméket egyszer fuvarozzák el a terméket ténylegesen értékesítőtől a vevőnek, így voltaképpen láncértékesítés valósul meg. Láncértékesítés esetén csak az egyik értékesítéshez lehet hozzárendelni a fuvarozást. Annak érdekében, hogy az OMP –és ne a tényleges értékesítő– legyen az, aki az import távértékesítést, illetve a Közösségen belüli távértékesítést teljesíti, a fuvarozással egybekötött értékesítést minden esetben a platform teljesíti. Ebből következően a tényleges értékesítőnek az OMP részére történő értékesítése a termék fuvarozásra történő feladásának helyén teljesített. Ha ez a hely a Közösség területén kívülre esik, arra nem vonatkoznak az Uniós HÉA szabályok. Amennyiben a tényleges értékesítő platform részére történő értékesítésének teljesítési helye a Közösség területére esik, a termékértékesítés adómentes, ugyanakkor az azzal összefüggően felmerült előzetesen felszámított adó –pl. import Áfa– tekintetében a tényleges értékesítőt adólevonási jog illeti meg.

 

Fontos, hogy az adófizetési kötelezettség az OMP részére történő termékértékesítés után és a platform általi termékértékesítés után azonos időpontban keletkezik, mégpedig a fizetés elfogadásakor.

 

Az új szabályozás nyilvántartási kötelezettséget is előír a platformok számára. A kötelezettség azon esetekre terjed ki, amikor az OMP elősegíti a Közösség területén nem adóalanyok részére történő termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást. Ezt a nyilvántartást az illetékes adóhatóság, belföldön a NAV kérésére rendelkezésre kell bocsátani. A nyilvántartást az elektronikus platformnak az ügylet teljesítési időpontját magában foglaló év végétől számított 10 évig meg kell őriznie.

 

Abban az esetben, ha az elektronikus platform az ügylet elősegítése miatt egyúttal adófizetésre kötelezettnek is minősül, úgy a nyilvántartási kötelezettsége attól függően alakul, hogy választotta-e valamelyik egyablakos rendszer (OSS / IOSS) alkalmazását.

 

Az elektronikus platformok segítik az eladókat és a fogyasztókat abban, hogy határokon átnyúlóan kössenek áruszállítási szerződést.

 

2021 júliusától a piacterek akkor válnak szállítókká, ha megkönnyítik a tőlük független harmadik fél eladóik bizonyos határokon átnyúló B2C ügyleteit. Ezért a végfogyasztótól kötelesek beszedni, bevallani és az adóhatóság számlájára a beszedett Áfa-t.

 

Ahogy már fentebb is említettem, az OMP csupán az értékesítés HÉA-jogait és -kötelezettségeit veszi át, azonban nem vállalnak más kötelezettségeket, pl. termékkötelezettségeket. A különleges rendelkezések értelmében ezen kötelezettségekről az OMP nem mondhat le, csupán a HÉA-beszedési szerepet helyezheti át a postai szolgáltatókra, a futárszolgálatokra és a vámügynökökre.

Annak megértéséhez, hogy az új szabályok hol alkalmazandók, a következőket kell megvizsgálni:

 1. OMP meghatározása;
 2. van-e könnyítés; és
 3. mely ügyletek tartoznak a hatálya alá.

A vélelmezett értékesítés azonosítását követően új, kétlépcsős HÉA-ügyleti eljárást kell alkalmazni.

 

I. Online piactér (OMP) meghatározása

A 2021. júliusi e-kereskedelmi csomagra vonatkozó Közösségi tanácsi végrehajtási rendelet “elektronikus interfészekre” (eI) hivatkozik, amelyek online piactereket, platformokat, portálokat vagy hasonló eszközöket foglalnak magukban. A piactér feladata, hogy bevezesse azokat a vállalkozásokat, akik eladásra kínálják az áruikat, termékeiket, majd olyan szerződést kötnek, amely adóköteles értékesítést eredményez.

 

II. Megkönnyíti-e az OMP az értékesítést?

A piactér akkor könnyíti meg az értékesítést, ha részt vesz a következők bármelyikében:

 • ellenőrzi az értékesítés feltételeit;
 • megtéríti a vevőnek az ellátásért fizetendő díjat;
 • megrendeli vagy kiszállítja az árut.

Nem tekinthető az értékesítés megkönnyítésének, ha az értékesítéssel kapcsolatban csak az alábbi szolgáltatások egyikét nyújtja:

 • fizetési feldolgozása;
 • áruk listázása vagy reklámozása;
 • ügyfelek átirányítása más piacokra, ahol az árukat kínálják, az értékesítésben való további részvétel nélkül.

 

III. Mely ügyletek tartoznak a hatálya alá?

A 2021. július 1-től életbe lévő szabályok értelmében kétféle, határokon átnyúló ügyletre van lehetőség:

 1. 150 EUR-t meg nem haladó szállítmányok Közösségi vagy nem Közösségi eladók általi behozatala a fogyasztók javára; és
 2. nem Uniós eladó által valamely Uniós fogyasztónak bármilyen értékű szállítmány távolsági (határokon átnyúló) vagy belföldi értékesítése.

 

Kétlépcsős Áfa-ügylet a szállítói piactéri értékesítéshez

Az új szabályok hatályba lépésekor, ha az eladó és a vevő megállapodott az ügyletről, az eladó és a vevő közötti jelenlegi egységes ügyleti eljárás két részre oszlik:

 1. Az eladó B2B Áfa-mentesen, hitelalapon értékesíti az áruta piacon. Ez azt jelenti, hogy az eladó továbbra is szabadon levonhat minden olyan előzetesen felszámított Áfa-t, amely az áruk vásárlásakor keletkezett. Az áruk szállítása ehhez az ügylethez kapcsolódik, így nulla minősítésre jogosít.
 2. A piactér eladja az árut a fogyasztónak, a fogyasztó lakóhelye szerinti ország Áfa-kulcsának felszámítása mellett. Az Áfa legkorábban a piactéren esedékes, amikor a fogyasztótól megkapja a megrendelést, kötelezettségvállalást vagy fizetési megbízást.

A fentiek szerinti piactér működését megértendő vegyünk két példát.

 

1. példa: Import, majd 150 € alatti távolsági értékesítés

A Vadvirág Kft. magyar illetőségű eladó. Német és cseh fogyasztók részére értékesít. Az árukat 150 EUR alatt értékelik, Kínából szerzik be, majd kezdetben Németországba importálják.

 

2021.június 30-ig: A Vadvirág Kft. Németországban bejegyzett Áfa-regisztrációval rendelkezik, így a német import Áfa-t vissza tudja igényelni, és a 19 % német Áfa-t felszámítja a végfelhasználók felé történő értékesítéskor. Emellett Csehoroszágban is be kell jelentkeznie a cseh fogyasztóknak történő távértékesítés miatt, és 21 % cseh Áfa-t kell felszámítania.

 

2021 július 1-jétől: A vélelmezett beszállító az OMP lesz, aki az EU OSS vagy az IOSS nyilatkozatban vállalja a felelősséget a Németországba történő behozatalért. A német és cseh fogyasztóknak 19 %, illetve 21 % Áfa-t számít fel az értékesítés helyén – ez gyakorlatilag az import Áfa-t fogja felváltani. A Vadvirág Kft. így bezárhatja német és olasz Áfa-regisztrációját, amennyiben más célra nem használja (pl. helyi készletek Németországban, saját weboldalon történő értékesítés vagy 150 EUR feletti áruk értékesítése).

 

2.példa: Online piactéren keresztüli értékesítés, ha az eladó Közösségen kívüli, a terméket EU-n belülről szerzi be és EU-n belül is értékesíti

USSeller, Inc, amerikai illetőségű eladó. Franciaországban vásárol árukat, hogy francia és német fogyasztóknak OMP-n tovább-értékesítse.

 

2021.június 30-ig: USSeller, Inc francia Áfa-regisztrált, így értékesítés során a 20 % francia Áfa-t számolja fel, és ha Franciaországban készletet vásárol, azután a francia input Áfa-t visszaigényelheti. Feltételezve, hogy a német, 100.000 EUR távolsági értékesítésre vonatkozó értékhatárt meghaladja, német HÉA regisztrációval is rendelkezik, így a német fogyasztók felé 19 % német Áfa-t számít fel.

 

2021 július 1-jétől: Az OMP, mint könnyítő piactér a francia és német értékesítés szállítójává válik a helyi fogyasztók számára. A piactér saját helyi HÉA-regisztrációján keresztül jelenti az értékesítést Franciaországban és/vagy Németországban. Ugyanakkor, ha az OMP nem rendelkezik helyi regisztrációval, akkor francia és német értékesítésére az egységes EU IOSS-t használhatja. A USSeller, Inc francia és német regisztrációt vonhat maga után – kivéve, ha a OMP-n értékesít. A francia beszerzései után az Áfa-t visszaigényelheti, ha a 13-as HÉA-irányelv visszatérítési feltételeinek megfelel.

 

Piactéri nyilvántartási kötelezettségek

Az online piacterek a jövőben a beszállítói HÉA-kötelezettségek mellett új nyilvántartási kötelezettségeknek is eleget kell, hogy tegyenek, ugyanis az eladók ügyleteit kellő részletességgel nyilván kell tartaniuk ahhoz, hogy a vevő országának adóhatóságai ellenőrizni tudják, hogy a HÉA helyesen lett-e elszámolva. Az ügylet dokumentumait legalább az ügylet évét követő 10 évig elektronikusan meg kell tartani.

 

Felelős-e a piactér a tévesen bevallott Áfa-ért?

A piactér nem vállal felelősséget azon szállítói ügyletek után fizetett HÉA-ért, amelyeknél az eladó a HÉA kiszámításához szükséges információkat tévesen szolgáltatta. Ugyanakkor egy ellenőrzés során az OMP-nek tudnia kell bizonyítani, hogy nem tudta és ésszerűen nem is tudhatta, hogy az információ helytelen.

 

 

Budapest, 2021. június 20.

            Kovács Andrea

okl.adószakértő


TÖLTSD LE 3.500 Ft helyett INGYEN


"111 Szakmai kérdés-válasz" KIADVÁNYUNKAT!

LEGYEN TIÉD AJÁNDÉKUNK!