Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Tárgyi adómentes ügyletek az általános forgalmi adóban

Tárgyi adómentes ügyletek az általános forgalmi adóban

 

Korábbi írásainkban már sok szó esett az alanyi mentes tevékenységet folytatók különféle ügyleteiről. Azonban a tárgyi adómentes tevékenységet folytatók termékértékesítéseire, szolgáltatásnyújtásaira, valamint termékbeszerzéseire és szolgáltatás igénybevételeire vonatkozó szabályokról, valamint közösségi ügyleteivel kapcsolatos előírásokról ezidáig kevés szó esett. Ezt a hiányosságot kívánjuk ezen írásunkkal pótolni.

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: Áfa tv.) foglalt főszabály szerint a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások után fizetendő Áfa általános mértéke 27%. Ez alól a jogalkotó az Áfa tv-ben meghatározott egyes esetekben kedvezményeket vagy mentességet adott.

 

Vannak olyan –az Áfa tv-ben meghatározott– tevékenységek, amelyek 5%-os, illetve 18%-os mértékű adó alá esnek. Ilyenek pl. az előadói tevékenységgel, gyógyászati segédeszközökkel, bizonyos húsárukkal, vagy távhőszolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások és termékértékesítések.

 

A kedvezményes Áfa mértéken túl az Áfa tv. lehetőséget ad a teljes mentességre, amelynek két típusa van:

 1. tárgyi adómentesség alá tartoznak azok a termékértékesítések és szolgáltatások, amelyek után nem kell ÁFÁ-t fizetni. Ezek általában közérdekű vagy sajátos jellegű tevékenységek, mint például az oktatás, postai szolgáltatás, betegápolás, vagy egyéb egészségügyi tevékenységek.

 

 1. alanyi adómentesség esetén maga a vállalkozó lesz adómentes, amennyiben
 • az Áfa mentességet választja, és
 • megfelel az Áfa tv-ben meghatározott feltételeknek.

 

Az Áfa tv. jelenleg csak árbevételi értékhatárhoz köti az alanyi adómentesség választásának lehetőségét. Ennek mértéke 2019. január 1-től legfeljebb évi 12 millió forintos árbevétel. Ami azt jelenti, hogy sem a tárgyévet megelőző naptári évben, sem a tárgyévben nem haladhatja meg az árbevétel a 12 millió forintot.

 

Ha a vállalkozó az alanyi adómentességet választja, akkor

 • az Áfa-t nem kell megfizetnie, azonban
 • a neki felszámított Áfa levonására sem jogosult,
 • csak olyan számlát bocsáthat ki, amelyben az áthárított Áfa nem szerepel.
 •  

Fentiek alapján belátható előnye az alanyi adómentességnek, hogy ha nem kell felszámolni az Áfa-t, akkor az adó mértékével (27%, 18%, 5%) alacsonyabb árat tud a vállalkozás érvényesíteni. Emellett az Áfa bevallással kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek sem terhelik.

 

A fenti előnyök mellett érdemes mérlegelni a hátrányokat, az összképet ismerve dönteni, mivel:

 • a 12 millió forintos értékhatár túllépése esetén a vállalkozó 2 évig nem választhatja a mentességet,
 • a beszerzések után fizetett Áfa-t nem lehet visszaigényelni.

 

A tárgyi adómentes –„a kizárólag adólevonásra nem jogosító” tevékenységet folytató– adóalanyok, valamilyen jogalkotók által meghatározott tárgyhoz, tevékenységhez kapcsolódó mentességet élveznek, tehát amikor ezeket a szolgáltatásaikat értékesítik, akkor a kibocsátott számláikon nem számítanak fel Áfa-t.

 

A tárgyi adómentesség lényege, hogy a termékhez vagy szolgáltatáshoz tartozó adóhoz nyújt mentességet. Fontos megjegyezni, hogy a tárgyi adómentességhez nem tartozik semmilyen keret, így ha valaki alanyi adómentes, akkor is számlázhat tárgyi adómentesen, ezt azonban minden esetben jeleznie kell a számlán.

 

I. Tárgyi adómentes tevékenységet folytató adózók belföldi ügyletei

Az Áfa tv. a VI. fejezete tételesen felsorolja azokat a tevékenységeket, melyek mentesek az Áfa alól. Ezek után közérdekű jellegükre tekintettel, vagy egyéb sajátos jellegükre tekintettel nem kell Áfa-t felszámítani.

Néhány tárgyi adómentes tevékenység (tételesen ld. Áfa tv. 85 – 87. §-aiban):

 • egyetemes postai szolgáltatás,
 • köz- és felsőoktatás, felnőttképzés,
 • humán egészségügyi szolgáltatás,
 • sport-szolgáltatás, melyet közszolgáltató teljesít,
 • biztosítás,
 • hitel és pénzkölcsön nyújtása,
 • valutával kapcsolatos szolgáltatás,
 • ingatlan értékesítés, kivéve az új ingatlan vagy az építési telek értékesítését,
 • ingatlan bérbeadás, kivéve az adóköteles bérbeadásokat (kereskedelmi szálláshely szolgáltatást nyújtó ingatlan bérbeadása; közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadás; ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadása és széf bérbeadása).

A tárgyi adómentes tevékenységet folytatók kötelezően nem tüntetnek fel Áfa-t a számláikon, ezért nem keletkezik Áfa fizetési kötelezettségük, azonban a tevékenység folytatásához beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett, megfizetett Áfa-t sem helyezhetik levonásba.

Egyes esetekben az adózó választhatja azt a megoldást is, hogy nem tárgyi adómentesen számláz, hanem ún. adókötelessé teszi tevékenységét, melynek következtében az Áfa tv. általános szabályai szerinti 27 %-os Áfa-t számít fel az általa kibocsátott számlában. Ezesetben az ezen tevékenységével kapcsolatosan beszerzett termékek, illetőleg igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett Áfa-t levonásba helyezheti. Erre azonban a törvény csak 3 esetben ad lehetőséget:

 1. beépített ingatlan és ehhez tartozó földrészlet értékesítése,
 2. beépítetlen ingatlan értékesítése.
 3. ingatlan bérbeadása, haszonbérbeadása.

Abban az esetben, ha az adózó nem csak tárgyi adómentes tevékenységet végez, akkor a nem tárgyi mentes tevékenységei tekintetében választhatja azt, hogy

 1. alanyi adómentes körbe jelentkezik be. A két típusú mentesség alkalmazása párhuzamosan nem tiltott, erre utal az is, hogy az alanyi mentesség köréből a tárgyi mentes tevékenységek kiemelésre kerültek. Ebben az esetben, a tárgyi mentes árbevétel nem számít bele a 12 millió forintos Áfa alanyi mentességre vonatkozó értékhatárának számításába. Ez azt jelenti, hogy ha az Áfa köteles tevékenységre alanyi mentességet választott az adózó, akkor mellette tárgyi adómentes tevékenységéből bármennyi árbevétele származhat. A 12 millió forintos alanyi mentes értékhatár számításánál kizárólag a nem tárgyi adómentes bevételeket kell figyelembe venni.
 2. ha az adózó Áfa fizetési kötelezettséget választott a nem tárgyi adómentes tevékenységeire –tehát nem választotta az alanyi adómentességet–, akkor a kétféle tevékenységhez beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számláit külön kell nyilvántartania. Az Áfa-s tevékenységhez beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számláin felszámított Áfa levonásba helyezhető, ezzel szemben a tárgyi adómentes tevékenységhez beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások számláin felszámított Áfa nem.

Tovább bonyolítja a helyzetet amikor vannak olyan beszerzett termékek, valamint igénybe vett szolgáltatások, amelyek mindkét fajta tevékenységhez kapcsolódnak. Ezeknek a számláknak az Áfa tartalma csak az Áfa köteles értékesítés arányában válik levonhatóvá.

A folytatásban átlépjük az országhatárt és a tárgyi adómentes tevékenységet folytatók közösségi ügyleteit tekintjük át.

 

II. Termékbeszerzés a Közösség más tagállamából 10 ezer euro alatt és fölött

Tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalanynak, akkor van Áfa fizetési kötelezettsége, ha

 • a közösségi termékbeszerzés adó nélküli értéke a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévben meghaladja a 10 ezer eurós értékhatárt, vagy
 • ha értékhatár alatti beszerzésekre Áfa fizetési kötelezettséget választ, illetőleg
 • ha bármikor megadja közösségi adószámát, függetlenül attól, hogy elérte-e a 10 ezer eurós értékhatárt.

A következő esetekben bejelentési kötelezettség keletkezik, melyet adatmódosító lapon be kell jelenteni az adóhatósághoz

 1. ha az adóalany termékbeszerzéseivel meghaladja a 10 ezer eurós értékhatárt, vagy
 2. ha értékhatár meghaladása nélkül úgy dönt, hogy az adókötelezettséget választja, vagy
 3. ha értékhatár alatti beszerzése közben bármikor megadja közösségi adószámát.

10 ezer euro alatti termékbeszerzés esetén lehetőség van arra, hogy

 • nem kér közösségi adószámot,
 • nem számít fel Áfa-t, amiről a partnert is értesíteni kell,
 • a partner által felszámított Áfa-t nem tudja levonásba helyezni,
 • nem kell Áfa bevallást és összesítő nyilatkozatot adni.

10 ezer euro felett, vagy Áfa választása esetén

 • közösségi adószámot kell kérni,
 • fel kell számítani a számlában az Áfa-t, melyet nem tud levonásba helyezni,
 • Áfa bevallást és összesítő nyilatkozatot kell adni.

A fenti szabályok nem vonatkoznak arra az esetre, amikor a számlát a saját tagállamában adómentesnek minősülő adóalany állítja ki. Ezesetben a számlán a kibocsátó partner nyilatkozik adómentességéről, nem számít fel és nem is hárít át Áfa-t a vevőre. Természetesen ekkor a vevő sem számít fel Áfa-t és nem is ad bevallást.

 

III. Termékértékesítés a Közösség más tagállamába

Abban az esetben kötelező közösségi adószámot kérni, ha a termék értékesítése belföldön adóköteles lenne. Ekkor Közösségi termékértékesítésre tekintettel fordított adós –adómentes– számlát kell kiállítani, amelyben az Áfa felszámítását a vevőre hárítja át a számlakibocsátó.

Tárgyi mentes adózó termékértékesítése esetén a belföldi teljesítés nem adóköteles, hanem tárgyi adómentes, ezért tárgyi mentes termékek közösségen belüli értékesítése esetén közösségi adószámot sem kell kérni, de a tárgyi adómentes értékesítésről számlát kell kiállítani. Ebből következik, hogy Áfa bevallást sem kell adni.

Közösségen belüli termékértékesítésnek olyan ügylet minősül, amelynek során

 • más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak, nem adóalany jogi személynek történik az értékesítés,
 • a termék fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolhatóan, más tagállamba kerül.

  IV. Teljesítési hely szabályok szolgáltatásnyújtások, illetőleg szolgáltatás igénybevételek esetén

Nézzük át a tárgyi mentes tevékenységet folytatókra vonatkozó szolgáltatások speciális szabályain belül a teljesítési hely szabályokat. Ennek meghatározása során

 1. lépés, hogy tisztázzuk adóalany vagy nem adóalany partnerrel kerülünk a szolgáltatás során kapcsolatba,
 2. lépés a szolgáltatásnyújtás vagy szolgáltatás igénybevételének teljesítési helyét meghatározni,
 3. lépés meghatározni, hogy a nyújtott szolgáltatás főszabály szerint adóköteles-e vagy az ún. kivételszabályok közé tartozik-e.

Főszabály szerinti teljesítési hely a következőképpen alakul:

 

 1. ha a megrendelő maga is adóalany, akkor a megrendelő gazdasági letelepedésének országa lesz a teljesítési hely,
 2. ha a megrendelő nem adóalany, abban az esetben pedig a szolgáltatást nyújtó adóalany gazdasági letelepedésének országa lesz a teljesítési hely.

Így minden olyan szolgáltatásnak, amely az alábbi kivételszabályok között nincs felsorolva, a teljesítési helye a főszabály szerint van.

 

A kivételszabályba tartozó szolgáltatások teljesítési helyei az Áfa tv. előírásai értelmében

 • ügynöki tevékenység –csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól– teljesítési hely, ahol a közvetített ügylet ténylegesen teljesül,
 • ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások – a teljesítés helyét az ingatlan fekvése határozza meg,
 • személyszállítás – a teljesítés hely, az az útvonal, amelyet ténylegesen megtesznek,
 • Közösségen belüli fuvarozástól eltérő termékfuvarozás esetén –csak nem adóalany megrendelő esetén tér el a főszabálytól– teljesítési hely, a ténylegesen megtett útvonal,
 • Közösségen belüli fuvarozás –csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól– teljesítési hely, ahol a termék fuvarozásának indulási helye van,
 • kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások –adóalany esetén a főszabályt kell alkalmazni– kivéve a belépőjegyes eseményeket, itt az a teljesítés helye, ahol a szolgáltatást tényleges nyújtják,
 • kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások –csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól– teljesítési hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik,
 • közlekedési eszközök rövid időtartamú bérbeadása (vízi 90 nap, egyéb 30 nap) – teljesítési hely, ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a bérbevevő birtokába adják,
 • személyszállításhoz, termékfuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (ki-, be-, átrakodás is), szakértői értékelés, amely közvetlenül termékre irányul (kivéve az ingatlant), terméken végzett munka (kivéve az ingatlant) –csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól– teljesítési hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják,
 • éttermi és vendéglátó ipari szolgáltatások – teljesítési hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, ha a szolgáltatás közlekedési eszközön történik, akkor a teljesítés helye az indulási hely (az oda-vissza útnak két teljesítési helye van),
 • szellemi alkotásokhoz és egyebekhez kapcsolódó szolgáltatások (szellemi alkotáshoz fűződő jogok és hasonló jogok átengedése, reklámszolgáltatások, tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások, ideértve a mérnöki szolgáltatást is, adatok feldolgozása és információk közlése, banki, biztosítási, vagyonbiztosítási, egyéb pénzügyi szolgáltatás, munkaerő kölcsönzése, termék bérbeadása) –csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól– teljesítési hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője letelepedett,
 • telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és televíziós műsorszolgáltatások –csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól– teljesítési hely, a Közösség azon tagállama, ahol a szolgáltatást igénybevevő letelepedett,
 • elektronikus úton nyújtott szolgáltatás –csak nem adóalany megrendelő esetében tér el a főszabálytól– a Közösség azon tagállama, ahol a szolgáltatást igénybe vevő letelepedett.

 

A fenti szabályok egyaránt vonatkoznak szolgáltatásnyújtásra és szolgáltatás igénybevételre.

Az Áfa tv. szerinti teljesítési hely olyan teljesítési hely, ahol függetlenül attól, hogy hol teljesül a szolgáltatásnyújtás vagy szolgáltatás igénybevétel, az Áfa tv-ben meghatározott teljesítési hely fogalom az irányadó, és –néhány egybeeső kivételtől eltekintve– nem azt a teljesítési helyet jelenti, ahol a szolgáltatás ténylegesen nyújtásra vagy igénybevételre kerül.

 

V. Tárgyi adómentes adózók belföldi szolgáltatásnyújtásainak szabályai

Az előzőek ismeretében tekintsük át a tárgyi adómentes tevékenységet folytató adózók szolgáltatásnyújtásainak szabályait, és vizsgáljuk meg, hogy Áfa szempontjából hogyan kell eljárni a szolgáltatásokról szóló számlák kiállításakor, ha a szolgáltatás Áfa tv. szerinti teljesítési helye belföld. Amennyiben a tárgyi adómentes adózó olyan tárgyi adómentes tevékenységet számláz –akár a Közösség más tagállamába, akár harmadik országba–, amelynek a teljesítési helye belföld, mindenképpen tárgyi adómentes számlát kell kiállítania, függetlenül attól, hogy a számlázás adóalany vagy nem adóalany részére történik.

 

Mindez az alábbi táblázatban került összefoglalásra:

Belföldön TAM tevékenységet számláz Közösségi adóalanynak

Belföldön TAM tevékenységet számláz harmadik országnak

teljesítési hely belföld

teljesítési hely belföld

adóalanynak

nem adóalanynak

adóalanynak

nem adóalanynak

Tárgyi adómentes (TAM) számlát kell adni!

Nem kell Áfa bevallást adni!

       

 

 

VI. Tárgyi adómentes adózók szolgáltatásnyújtásai, ha a teljesítési hely a Közösség más tagállamában vagy harmadik országban van

Mint tudjuk, a tárgyi adómentes tevékenységet folytató adózók esetében is előfordulnak olyan esetek, amikor a szolgáltatásnyújtások teljesítési helye nem belföld. Ekkor ha adóalany veszi igénybe a tárgyi adómentes szolgáltatást, akkor fordított adózású –adómentes– számlát kell kiállítani, ahol az Áfa-t a vevő a saját országa szabályai szerint fogja felszámolni és levonásba helyezni.

 

Ugyanakkor ha nem adóalany veszi igénybe a tárgyi mentes adózó által nyújtott szolgáltatást, akkor –mivel a teljesítési hely nem belföld, hanem a közösség más tagállama vagy harmadik ország– kötelesek az adott ország szabályai szerint eljárni, az ottani adóhatóságnál bejelentkezni, és az adott ország Áfa tv-e szerint felszámítani, bevallani és befizetni az Áfa-t.

 

Mindez az alábbi táblázatban került összefoglalásra:

Belföldön TAM tevékenységet számláz Közösségi adóalanynak

Belföldön TAM tevékenységet számláz harmadik országnak

teljesítési hely a Közösség más tagállama

teljesítési hely harmadik ország

adóalanynak

nem adóalanynak

adóalanynak

nem adóalanynak

Fordított adózás szabályai szerint kell kiállítani a számlát, és a számlán is fel kell tüntetni a fordított adózás tényét. Ez azt jelenti, hogy adómentes számlát kell kiállítani, az Áfa felszámítása áthárításra kerül a megrendelőre.

Az adott tagállamban, vagy harmadik országban be kell jelentkezni, adószámot kell kérni és az ottani szabályok szerinti Áfa szabályokat kell alkalmazni.

Fordított adózás szabályai szerint kell kiállítani a számlát, és a számlán is fel kell tüntetni a fordított adózás tényét. Ez azt jelenti, hogy adómentes számlát kell kiállítani, az Áfa felszámítása áthárításra kerül a megrendelőre.

Az adott tagállamban, vagy harmadik országban be kell jelentkezni, adószámot kell kérni és az ottani szabályok szerinti Áfa szabályokat kell alkalmazni.

Áfa bevallást és összesítő bevallást is kell adni.

Nem kell Áfa bevallást adni.

Áfa bevallást kell adni.

Nem kell Áfa bevallást adni.

 

VII. Tárgyi adómentes adózók által igénybe vett szolgáltatások a Közösség más tagállamából vagy harmadik országból

Legvégül nézzük meg, hogy hogyan kell eljárnia a tárgyi adómentes tevékenységet folytató adózónak, ha a közösség más tagállamából vagy harmadik tagországból vesz igénybe szolgáltatást. Ezesetben az Áfa szerinti teljesítési hely belföld, a külföldi szolgáltatást nyújtó által kiállított, Közösségen belüli ügyletre vonatkozóan kiállított adómentes –fordított adós– számlájára a tárgyi adómentes adózónak kell a magyar szabályok szerint az Áfa-t felszámítani, bevallani, befizetni és mivel tárgyi adómentes tevékenység végzéséhez veszi igénybe a szolgáltatást, ezért a felszámított Áfa-t nem helyezheti levonásba.

Mindez az alábbi táblázatban került összefoglalásra:

 

Belföldön TAM tevékenységet végző adóalany, Közösségi adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást

Belföldön TAM tevékenységet végző adóalany, harmadik országbeli adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást

teljesítési hely: belföld

Belföldi Áfa mérték szerinti adót kell a szolgáltatást nyújtó számlája alapján megállapítani.

Áfa bevallást és összesítő bevallást is kell adni.

Áfa bevallást kell adni.

 

Remélem cikkemmel sikerült egy viszonylag átlátható képet kialakítani tárgyi mentes tevékenységet folytatók számára ahhoz, hogy számláikat és adózási kötelezettségeiket az Áfa tv. előírásainak megfelelően kezeljék.

 

Budapest, 2021. március 22.

                                                                                                                           Kovács Andrea

okl.adószakértő


TÖLTSD LE 3.500 Ft helyett INGYEN


"111 Szakmai kérdés-válasz" KIADVÁNYUNKAT!

LEGYEN TIÉD AJÁNDÉKUNK!