Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Támogatás pénztárgép beszerzéséhez

Az üzemeltető a támogatást csak olyan pénztárgép beszerzéséhez veheti igénybe, amely rendelkezik a műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel. Ezeket a feltételeket a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel tartalmazza.

Az üzemeltető abban az esetben jogosult támogatásra, ha

a)    a 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el vagy tevékenységét 2016. január 1-jét követően kezdte meg,

b)    a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az Art. alapján megbízható adózónak minősül.

c)    a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére.

 

Aki a kérelem benyújtásának időpontjában nem minősülő megbízható adózónak, abban az esetben jogosult a támogatásra, ha

a)    rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

b)    nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

c)    nem rendelkezik 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve, ha arra a NAV részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett,

d)    nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással, és

e)    tevékenységét nem szünetelteti.

 

Támogatás a 2016. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után igényelhető.

A támogatás iránti kérelem 2017. március 31-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a NAV-hoz. A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép beszerzéséhez igényelhet támogatást.

A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.

 

A NAV a támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását az általa nyilvántartott adatok alapján ellenőrzi. Amennyiben a kérelmet a NAV – a feltételeknek való nem megfelelés miatti – nem utasítja el, akkor megküldi az üzemeltető részére a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot

a)    a kérelem elektronikus úton történt benyújtása esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet benyújtó elektronikus tárhelyére,

b)    a kérelem postai úton történő benyújtása esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton.

 

Az üzemeltető a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor átadja az eladónak. A pénztárgép forgalmazó a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód érvényességét a NAV internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet értékesíti.

 

A pénztárgép eladója a pénztárgép (támogatással nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát. A számla teljes összeget tartalmazó eladási árból a támogatás összegével csökkentett összeget kell megfizetnie. A támogatás összege, mint engedményezett követelés kerül az üzemeltető könyveiben elszámolásra.

 

Az üzemeltetőnek és az eladónak a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a NAV ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni A NAV a támogatás igénybevételének jogszerűségét az üzemeltetőnél, valamint az eladónál utólag vizsgálhatja.

 

Ahhoz, hogy az üzemeltető biztosan megkapja a szükséges kódot a NAV-tól, illetve az utólagos ellenőrzésnél ne merüljön fel semmilyen hiányosság, szükséges a vonatkozó szabályok – fenti ismertetésnél részletesebb – ismerete. Ez megtalálható a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendeletben.

 

A könyvelés az üzemeltetőnek a kód beszerzésében, illetve a pénztárgép és a beszerzéshez járó támogatás szakszerű elszámolásában tud segítséget nyújtani.

 
dr. Sallai Csilla     

Kamarai tag könyvvizsgáló  

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Forrás:
www.stallum.hu