Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Saját rezsis beruházások a számvitelben és az Áfa rendszerében

Mind a számvitel, mind pedig az Áfa rendszerében különbséget kell tennünk a beruházás és a saját rezsis beruházás fogalmak között. A saját rezsis beruházás a beruházás azon speciális esete, amikor a vállalkozó saját maga állít vagy állíttat elő beruházásnak minősülő produktumot.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § (4) bekezdésének 7. pontja szerint:

 

beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

 

Saját rezsis beruházásról akkor beszélünk, ha a vállalkozás a

 • saját eszközeivel,
 • saját erőforrásait,
 • saját munkavállalóinak a teljesítményét

 

felhasználva hoz létre, vagy saját maga javára állíttat elő egy olyan eszközt, amelyet nem értékesítési célra, hanem a saját működésének tartós használatára szán. Ez akkor is így van, ha néhány tétel külső közreműködő bevonásával készül.

 

Ebben az esetben a beruházásnál a saját teljesítményeket mérni és számszerűsíteni kell, és az így kialakult értékkel (a saját teljesítmény aktiválásán keresztül) lehet növelni a befejezetlen beruházások számlán.

 

Saját rezsis beruházásnál a saját közreműködés jelentős, illetve a beruházás értékébe aktiválandó saját teljesítmény szerepel.

 

A számviteli törvény konkrétan az idegen kivitelezésű beruházás fogalmát határozza meg.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 51. § (1) Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek

 1. az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
 2. az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
 3. az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók

(együttesen: közvetlen önköltség).

 

A saját vállalkozásban megvalósított beruházás értéke a következőkből áll:

 • beszerzett anyagok, alkatrészek, tartozékok bekerülési értékéből,
 • ezeknek a saját dolgozókkal történő összeszerelésének önköltségéből,
 • a saját vagy bérelt gépek, munkaeszközök használatának önköltségéből,
 • idegen kivitelező munkájának értékéből.

 

Előállítási költségen kell értékelni és a mérlegbe felvinni a saját vállalkozásban végzett beruházások értékét, ideértve a saját vállalkozásban végzett felújítási és bővítő munkák értékét is.

 

Könyvelése:

 • A beruházáshoz kapcsolódó költségek elszámolása

T 51-57 Költségnemek                 K 1-4 Mérlegszámlák

 

 • Befejezetlen beruházás átvezetése (saját teljesítmény elszámolása kalkuláció alapján)

T 161 Befejezetlen beruházások              K 582 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Ezzel semlegesítjük az elszámolt költségek negatív hatását.

 

 • A saját kivitelezésben végzett beruházás áfa könyvelése

T 466 Előzetesen felszámított áfa            K 467 Fizetendő áfa (ha levonható)

T 161 Befejezetlen beruházások              K 467 Fizetendő áfa (ha le nem vonható)

 

 • Üzembe helyezés jegyzőkönyv alapján

T 12-15 Eszköz számlák                 K 161 Befejezetlen beruházások

 

Milyen összeg nem szerepelhet a saját rezsis beruházás bekerülési értékében? Amely nem hozható közvetlen összefüggésbe az előállított tárgyi eszközzel. Ezek az értékesítés költségei, igazgatási költségek, egyéb általános költségek, vállalkozás irányításával kapcsolatos költségek.

A saját előállítású tárgyi eszköz közvetlen költségeiről elszámolást kell készíteni, melynek alapvető előírásait az értékelési szabályzatban vagy az önköltség-számítási szabályzatban kell rögzíteni.

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 14 § (7) bekezdése szerint amennyiben az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az ötszázmillió forintot meghaladja, az ezt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások 51. § szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettsége alól a vállalkozó a későbbiek során – a feltételek ismételt teljesülése esetén – sem mentesül.

 

Áfa tekintetében:

 

Legelső tisztázandó kérdés, hogy a gazdasági esemény tárgya-e az Áfa-nak? Amennyiben az Áfa tv. tárgyi hatálya fennáll, akkor tisztáznunk kell, hogy az ügyletre a termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások szabályait kell-e alkalmazni. A beruházás látszatra szolgáltatásnyújtás, azonban erre az Áfa tv. mégis a termékértékesítésekre vonatkozó szabályokat alkalmaztatja (hasonlóan a bizományosi ügyletekhez, vagy az építés-szerelés útján létrejövő ingatlanokhoz).

A saját vállalkozásban megvalósuló beruházás így tehát egy termékértékesítés, amely két szakaszra bontható:

 • beruházási fázis,
 • aktiválási fázis.

A beruházási fázisban zajlik az érdemi munka, anyagot szerez be, szolgáltatást rendel meg a gazdálkodó, saját emberei működhetnek közre a beruházás során, sőt akár a maga által előállított anyagokat, eszközöket is termelésbe vonhatja a cél megvalósulása érdekében. Fontos kiemelni, hogy bár név szerint „saját” beruházásról beszélünk, de ettől még nyugodtan rendelhetünk meg szolgáltatást cégünkkel nem kapcsolt viszonyban álló vállalkozástól.

 

A beruházás során felmerülő ügyletek adójogi megítélésének sarkalatos pontja, hogy a majdan létrejövő tárgyi eszközt milyen célra fogjuk felhasználni. Adóköteles tevékenységet, részben adóköteles tevékenységet, vagy nem adóköteles tevékenységet fog szolgálni az eszköz. Így tehát az Áfa-elszámolás tekintetében 3 lehetőség van: levonható, le nem vonható, arányosított.

 

A saját rezsis beruházás során új eszközt hozunk létre. A saját előállítás azt jelenti, hogy a beruházó saját maga állít vagy állíttat elő új tárgyi eszközt. Áfa tekintetében a felújítás, átalakítás, bővítés, helyreállítás nem tartozik a saját vállalkozás keretében megvalósított beruházások körébe.

 

Az Áfa tv. 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítés: az adóalany vállalkozásán belül végzett saját beruházása, ha ennek eredményeként tárgyi eszközt állít elő.

Az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése szerint, az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósult.

Az Áfa tv. 68. § alapján a 11. és 12. §-ban említett esetekben az adó alapja a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítésekor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke.

Áfa tv. 127. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az adólevonási jog gyakorlásának feltétele mindazon okiratok rendelkezésre állása, amelyek a fizetendő adó összegszerű megállapításához szükségesek. Ezért olyan számviteli bizonylatra van szükség, amely igazolja az adóalap, valamint az adó összegének megállapítását. Erre a bizonylatra lehet adólevonási jogot érvényesíteni.

Áfa tv. 159. § (1) bekezdése alapján az adóalany köteles -ha e törvény másként nem rendelkezik- a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni.

 

A saját rezsis beruházás esetén a termék beszerzője nem tér el az értékesítő adóalanytól, ezért számlát nem kell kibocsátani. Amiről gondoskodni kell, az egy olyan számviteli bizonylat, amely alkalmas és igazolja az adóalap, valamint az adó összegének megállapítását. Erre a számviteli bizonylatra az Áfa tv. 127. § (1) bekezdés e) pontja alapján – a többi feltétel fennállása mellett – már lehet adólevonási jogot alapítani.

 

Az adólevonási jog gyakorlásának feltételei akkor állnak be, ha a saját rezsis beruházás eredményeként előállított tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatba vétele megtörtént.

 

Ha a saját rezsis beruházás üzembe helyezése megtörténik, akkor a kapcsolódó tételeket az Áfa-bevallás 10. és a 74. soraiban szerepeltetni kell.

Adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet is végzők esetén a saját vállalkozásban megvalósult beruházás során felmerült költségek Áfa-tartalmának levonásba helyezése csak a beruházás aktiválásakor lehetséges az összegyűjtött Áfa tekintetében, melyet a bevallás 66. sorában kell feltüntetni.

Amennyiben a vállalkozó a létrehozott tárgyi eszközt kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységéhez használja, úgy a beruházás áfáját nem vonhatja le, azonban a saját előállításhoz kapcsolódó fizetendő áfát az áfabevallás 10. sorában szerepeltetnie kell.

 

Bálintné L. Andrea

MINKE Szakértő

 

 

 


TÖLTSD LE 3.500 Ft helyett INGYEN


"111 Szakmai kérdés-válasz" KIADVÁNYUNKAT!

LEGYEN TIÉD AJÁNDÉKUNK!