Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Reklámadó – változások

Alapvetően enyhült a reklámot megrendelők társasági adóval való sújtásának a feltétele a 2015. január 1-vel. A 2015. évi társasági adókötelezettség megállapítása során a növelő tétel alkalmazása akkor merülhet fel, ha

 • a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség a 30 millió forintot meghaladja és
 • a megrendelő nem rendelkezik a közzétevőnek olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy nincs reklámadó-fizetési kötelezettsége és
 • a megrendelő nem tudja igazolni, hogy a nyilatkozat kiadását a közzétevőtől kérte és a közzétevő a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában nem szerepelt az NAV honlapján közzétett nyilvántartásban.

Ez utóbbi feltételhez párosuló két új szabály.

 

1)    Nyilvántartásba vételi lehetőség

A NAV a reklám-közzétevő adóalanyokról (nevéről és adószámáról) külön nyilvántartást vezet a jövőben, melyet a honlapján közzétesz.
A NAV az adózó (közzétevő) akkor veszi nyilvántartásba, ha az

 • az adóbevallási és adófizetési kötelezettségét (értsd az előlegre is) határidőben teljesítette, vagy
 • nyilatkozik a NAV felé, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli („nemleges adófizetési nyilatkozat”).

Ahhoz, hogy a nyilvántartás kellő bizonyosságot nyújtson a megrendelőknek a NAV:

 • a nemleges adófizetési nyilatkozat után a honlapon való megjelenítés előtt ellenőrzéssel vizsgálhatjaa nyilatkozat megalapozottságát.
 • törli az adóalanyt a honlapján közzétett nyilvántartásból

A NAV honlapján lévő nyilvántartásból a közzétevőt törlik:

 • a saját kérelmére,
 • ha a közzétevő a bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja, vagy adófizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti,
 • a „nemleges adófizetési nyilatkozatot” tevő adóalany (közzétevő) esetén az adóév végével,
 • ha a közzétevő megszűnik,
 • ha a közzétevő ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult,
 • ha a közzétevő adótartozása – a naptári hónap 1. napján – bármely adónemben 100.000 forintot meghaladja.

Az esetleges adatváltozásokat a NAV az átvezetést követő hónap első napján a honlapján közzéteszi (a nyilvántartás havonta frissül).
A nyilvántartásba való bejelentkezésre irányuló kérelem kötetlen formában, papír alapon nyújtható be az illetékes alsó fokú adóigazgatósághoz, az eljárás illetékmentes. (A benyújtásnál célszerű figyelembe venni a nyilatkozatok feldolgozásának idejét is!)

 

Miért jó ez a reklám megrendelőnek?
Ha a megrendelés időpontjában a közzétevő szerepel a nyilvántartásban, úgy

 • a közzétevőt 2015. évtől kezdve nem terheli a megrendelő felé teljesítendő nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ennek okán
 • a megrendelő is mentesül az őt terhelő a nyilatkozat elmaradása miatti adókötelezettség alól – úgy reklámadó, mint társasági adó tekintetében (30 MFt felett).

 

2. Nyilatkozat kérelmének igazolása

2015. január 1-jétől kezdve a megrendelő adókötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a

 • megrendelő rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával (ahogy eddig is szólt a szabály),
 • megrendelő
 1. a közzétevőtől a nyilatkozat kiadását kérte, ezt hitelt érdemlően igazolni tudja, és
 2. a kért nyilatkozatot a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg, és
 3. a nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének tényét, a közzétevő személyét, és a közzététel ellenértékét az adóhatósághoz bejelentette.

A megrendelő ezt a bejelentést is kötetlen formában, papír alapon teheti meg a számla kézhezvételének hónapját követő hónap 20. napjáig.

Annak ellenére, hogy a társasági adó veszély – főleg a KKV-k körében – jelentősen kisebb lett még a további reklámadóra vonatkozó szabályok számos kockázatot jelenthetnek.

 

Budapest, 2014. december 09.

 

dr. Sallai Csilla

Kamarai tag könyvvizsgáló

www.stallum.hu