Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Pénzmosási szabályzat átdolgozása – 2017. szeptember 30-ig

A 2017. június 26-án hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint ezzel egyidejűleg az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).Mindkét jogszabály meghatározott belső szabályzat készítésére kötelezi a hatálya alá tartozó szolgáltatókat.

A két törvény szerint nem kötelező két külön szabályzatot készíteni. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez kötelezően előírt szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott belső szabályzat részeként is elkészíthető.


Pénzmosási szabályzat készítésére kötelezett a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

a) hitelintézet;
b) pénzügyi szolgáltató;
c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény;
d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztár;
e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végző;
f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző;
g) könyvvizsgálói tevékenységet végző;
h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző;
i) játékkaszinót, kártyatermet működtető vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervező;
j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő;
k) árukereskedő, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;
l) ügyvéd, közjegyző és
m) bizalmi vagyonkezelő.

A szolgáltató a rendelet alapján a belső szabályzatában foglalt kötelező intézkedések terjedelmét az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján köteles meghatározni.

A nemzetgazdasági miniszter rendelete szerint a szolgáltató által készítendő szabályzat kötelező elemei a következők:


I. A Pmt.-benfoglalt kötelezettségek esetén:

1.) Meg kell határozni, hogy a szolgáltató milyen szempontokat vesz figyelembe a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításánál. A szolgáltatónak fel kell térképeznie és elemeznie kell tevékenységének sajátosságai alapján a lehetséges pénzmosási kockázatokat, és olyan módszereket, technikákat kell bevezetnie, amelyek alkalmasak a szokatlan magatartások és tranzakciók kiszűrésére.

2.) Ki kell alakítani és a szabályzatba bele kell foglalni az ügyfélátvilágítás belső eljárási rendjét. Többek között részletezni kell, hogy milyen módon történik a személyazonosság ellenőrzése, a tényleges tulajdonos azonosítása, az adatok rögzítése és tárolása. Nem elegendő azonban csak a személyek beazonosítása. Rögzíteni kell az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének és az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, okiratok naprakészen tartásának módját is.

3.) Rögzíteni kell, hogy milyen adatok, tények, körülmények alapján merülhet fel a szolgáltatónál kétség az ügyfélazonosító adatok valódiságát vagy megfelelőségét, illetve a tényleges tulajdonos kilétét illetően.

4.) Az egyszerűsített és a fokozott ügyfélátvilágítás alkalmazásának eseteit is meg kell határozni. Rögzíteni kell az alkalmazandó intézkedések körét és a belső eljárási rendet. Arra vonatkozóan, hogy melyek az egyszerűsített, vagy a fokozott ügyfélátvilágítás esetei, a 21/2017. NGM-rendelet 1. számú és 2. számú melléklete ad segítséget. A mellékletek felsorolják azokat a tényezőket, amelyek alapján az ügyletek alacsony vagy magas kockázatúnak minősíthetők. A kockázati tényezők között vannak ügyfélkockázati, termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez kapcsolódó, illetve földrajzi tényezők.

5.) Amennyiben a szolgáltató él a törvény által kínált lehetőséggel, és elfogadja a más szolgáltató által elvégzett ügyfélátvilágítás eredményét, akkor a szabályzatnak tartalmaznia kell az eredmény elfogadásának belső eljárási rendjét is.

6.) Rögzíteni kell a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendjét és formáját. A szabályzatnak tartalmaznia kell a pénzmosási törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a kijelölt személy részére megküldendő formanyomtatványt.

7.) A szabályzatban szerepelnie kell a kijelölt személy adatainak: nevének, beosztásának, elérhetőségének.

8.) Továbbá rögzíteni szükséges az ügylet felfüggesztésének belső eljárási rendjét.Ugyanisha egy ügylettel kapcsolatban pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, akkor a szolgáltató felfüggeszti az ügyletet, és köteles bejelentést tenni.

9.) Meg kell határozni az ügyfélátvilágítás, illetve a bejelentés kapcsán keletkezett adatok kezelésére, megőrzésére, védelmére, illetve az érintett alkalmazottak védelmére vonatkozó belső előírásokat.

10.) A szabályzatban rögzíteni kell az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottaknak a képzésére, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását célzó képzési programokon történő részvételére vonatkozó előírásokat.

11.) Meg kell határozni az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak részére az ügyfélátvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normákat.

12.) Ismertetni kell a belső ellenőrző és információs rendszert. Belső ellenőrzés keretében kell vizsgálni egyebek mellett, hogy az ügyfélátvilágítás elvégzése mennyire pontos, az oktatás és a szűrőrendszer megfelelő-e, valamint azt is, hogy naprakészek-e az átvilágítás adatai, nyilvántartásai, a vonatkozó belső szabályzatok.

13.) A szabályzatban szerepelnie kell a rendeletben meghatározott szolgáltatók esetében a pénzátutalásokra vonatkozóan a megbízó és a kedvezményezett azonosításának, az adatok ellenőrzésének, nyilvántartásának, továbbításának, továbbá a hiányzó vagy hiányos adatokkal érkező pénzátutalások észlelésének és kezelésének belső eljárási rendjét.

14.) A szabályzatban kötelező feltüntetni a Pmt. 3. § 35. pontjában meghatározott személy adatait (nevét, beosztását), valamint a szolgáltató pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás jelentette kockázati kitettségének a befolyásolására szolgáló döntésekkel kapcsolatos hatáskörének meghatározását.


II. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben (Kit.) meghatározott kötelezettségek esetén:

1.) A szabályzatnak tartalmaznia kell az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések megfelelő végrehajtása érdekében a törvényben előírt szűrő-monitoring rendszer típusát, működését, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák alapján történő szűrés belső eljárási rendjét.
A szolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi ésvagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.
A szolgáltatónak a kötelezettség teljesítéséhez rendelkeznie kell olyan szűrőrendszerrel, amely képes biztosítani a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT-határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtását.

2.) Meg kell határozni a szolgáltató által alkalmazandó, az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségeit is.

3.) Rögzíteni kell a hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendjét.

4.) Fel kell tüntetni a kijelölt személy adatait: nevét, beosztását, elérhetőségét.A szolgáltató köteles kijelölni –a szervezet sajátosságától függően– egy vagy több személyt, aki a bejelentéseket haladéktalanul továbbítja a hatóságnak. A kijelölt személy kizárólag a szolgáltató vezetője, alkalmazottja lehet.

5.) Meg kell határozni a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásában érintett foglalkoztatottak által alkalmazandó eljárási és magatartási szabályokat.

6.) Rögzíteni kell a szabályzatban a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásához kapcsolódó belső ellenőrző rendszer működtetésének szabályait.

A Pmt. 65. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a felügyeletet ellátó szerv a belső szabályzat kidolgozásához kötelező útmutatót köteles kiadni a felügyelete alatt álló szolgáltatók számára. Emellett a Pmt. egy másik, 80. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépésekor működő szolgáltató a belső szabályzatát a Pmt. szerinti felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig köteles a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

Azonban a felügyeleti szerv jelen tájékoztatás megírásáig (2017. szeptember 20.) a könyvelői, adótanácsadói, adószakértői, ingatlanvállalkozói, árukereskedői kört illetően a 65. § (3) bekezdése szerinti útmutatót még nem tette közzé. Ezzel a késedelmével maga a jogalkotó tette betarthatatlanná az érintettek számára a 2017. szeptember 30-i jogszabályi határidőt. Mivel a késedelem oka maga a jogalkotó késedelme, ezért logikus következtetés az (lenne), hogy a 2017. szeptember 30-i határidő elmulasztása esetén semminemű hátrány és / vagy szankció nem érintheti az érintett szolgáltatókat.

 

A nemzetgazdasági miniszter rendelete mellett a szabályzatok elkészítésében a felügyeletek által készített mintaszabályzatok nyújthatnak segítséget. Az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák számára pedig a Magyar Ügyvédi Kamara a pénzmosási törvényben meghatározott belső szabályzatnak minősülő egységes szabályzatot készít.

 

Amint megjelenik a felügyeleti szerv általi útmutató, arról tagjainkat tájékoztatjuk. Addig pedig…nyugalom és türelem.


Kovács Andrea

okl.adószakértő