Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Megbízható adózó

A 2016. évi adóváltozások egyik érdekes új eleme az adózók minősítése, amely szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmaz.

A NAV megbízható adózónak minősíti azt

 • a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy
 • áfa-regisztrált adóalanyt,

amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:
       a)    legalább 3 éve folyamatosan működik,
       b)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a NAV nem állapított meg terhére az                      adóteljesítményének 3 %-át meghaladó adókülönbözetet,
       c)    a tárgyévben és az azt megelőző öt évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást,
       d)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
       e)    a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
       f)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll a adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
       g)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám-törlés hatálya alatt,
       h)    a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére a NAV,
        i)    a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
        j)    nem minősül kockázatos adózónak.

Ha az adózó a tárgyévet megelőző 5 évben nem működött, illetve nem minősült áfa-regisztrált adóalanynak, a NAV a feltételek fennállását a működés megkezdésétől, illetve az áfa-regisztált adóalanyiság kezdetétől vizsgálja.

Milyen előnyöket élvezhet a megbízható adós?

A megbízható adósoknál a NAV által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, de csak akkor, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül. Nem alkalmazható azonban ez a rendelkezés, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül különösen, ha

 • az adózó az ellenőrzés időtartama alatt a NAV számára nem elérhető,
 • iratait teljes körűen az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja a NAV rendelkezésére.

A „különösen” kifejezés arra utal, hogy további esetek is tartozhatnak az együttműködési kötelezettség megszegésébe.

Megbízható adósoknál a NAV a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a megbízható adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő kitűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiba javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye.

A megbízható adósok esetén a NAV által kiszabható mulasztási bírság felső határa az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka. Nem alkalmazható azonban a mulasztási bírság mérséklése azon mulasztás, illetve adóhiány megállapítás esetén, mellyel a megbízható adózó a minősítését elveszti.

A megbízható adósra a NAV által az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka.

A megbízható adózó részére a NAV az általa nyilvántartott, 10 000 forint vagy azt meghaladó, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozásra az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ezt az eljárást automatikus részletfizetésnévvel illeti a jogszabály.

A megbízható adózók ÁFA kiutalás iránti kérelmét az adóhatóság 2017. január 1-jétől 45 napon belül teljesíti, míg 2018. január 1-jétől 30 napon belül.

Az adózó minősítése

 • A NAV az adóalanyokat negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti.
 • A minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napján áll be.
 • A minősítés eredményéről a NAV az adózót elektronikus úton értesíti.
 • Ha az adózó minősítésében változás nem következik be, a NAV az értesítést mellőzi.
 • A minősítésre első ízben 2016. első negyedévét követően kerül sor.
 • Az adózó az ügyfélkapun keresztül minősítését lekérdezheti.
 • Ha az adózó vitatja minősítését, a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított 6 hónapon belül kifogást nyújthat be a NAV-hoz.

            Ha a NAV

       o    a kifogásnak helyt ad, határozathozatal nélkül a kifogásnak megfelelően módosítja a minősítést, erről az adózót elektronikus úton értesíti.
       o    a kifogást elutasítja, erről határozatban rendelkezik.

A fenti kedvező változások értékeléséhez még számos részletszabály is tartozik.
A minősítési rendszer jelentősen támaszkodik az elmúlt időszakra, amely eseményeit utólag megváltoztatni már nem lehet, de a jövőre vonatkozóan orientálhat, hiszen a megbízható adózó minősítés mellett a kockázatos adózó minősítés is bekerült a rendszerbe.
A kockázatos adózói státuszról a következő cikkünkben adunk tájékoztatást.

 

Dr. Sallai Csilla
Könyvvizsgáló
www.stallum.hu