Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Kimentési kérelem a 2020. évi beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének elmulasztásához 2021. június végéig

Gyakorlati tudnivalók az igazolási kérelemmel kapcsolatban

 

 

Az elmúlt időszakban a MINKE mindent megtett azért, hogy a május 31-i bevallási határidők a tavalyi évhez hasonlóan meghosszabbításra kerüljenek. Ez a kérés elutasításra került, ezért új célként fogalmazódott meg az általános szankciómentesség elérése, de sajnos ezt sem sikerült elérni annak ellenére, hogy mindent megtettünk, amit csak lehetett. A PM vezetőinél a könyvelők érdekeinek érvényre juttatása ezidáig süket fülekre talált, azonban továbbra sem adjuk fel, igyekezni fogunk, hogy célunk elérése érdekében még több érvet gyűjtsünk össze.

 

Annak ellenére, hogy általános szankciómentességet nem sikerült elérnünk, mind a NAV, mind pedig a PM illetékesei kiemelten foglalkoztak a határidőn túli bevallások utáni szankciómentesség témakörével, valamint több önkormányzat is jelezte, hogy nem fog szankciót alkalmazni a késve beérkező bevallások miatt.

 

Írásunkban minden könyvelőnek útmutatást szeretnénk adni az igazolási kérelem jogintézményének gyakorlati alkalmazására vonatkozóan. Tisztában vagyunk azzal, hogy sokan még nem találkoztak a „NAV igazolási kérelem” eljárással, ezért arra vállalkozunk, hogy összegyűjtsük az ezzel kapcsolatos gyakori kérdéseket, és leírjuk, hogy hogyan kell eljárni helyesen az igazolási kérelem benyújtása során. Jelen cikkünkben csak a június 30-ig beadandó, COVID / koronavírus-helyzet miatti igazolási kérelemmel foglalkozunk!

 

Jelen írásunkban a MINKE NAV-val folytatott, igazolási kérelem tárgyban intézett levelezéseit, valamint egyeztetését szedjük csokorba. Ezúton is köszönjük Tamásné Czinege Csilla (NAV adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkára), valamint dr. Funtek Zsolt (NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály főosztályvezető-helyettese) által nyújtott tájékoztatást.

 

Az elhúzódó és még jelenleg is jelenlévő pandémiás helyzetben rengeteg olyan vállalkozás működik, amely önhibáján kívül beszámolójának letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, továbbá az adóhivatalhoz benyújtandó bevallási kötelezettségének –társasági adó, iparűzési adó, kisvállalati adó, kiskereskedelmi adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója, reklámadó, 2019. évben kiutalt NAV 1 %-ok elszámolása, valamint a NÉBIH felügyeleti díjbevallási kötelezettség, stb.– a jogszabályi határidőn belül, május 31-ig nem tud eleget tenni. A felsorolt kötelezettségek közül azonban a NAV csupán a beszámoló közzétételi és letétbe helyezési, a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék, az energiaellátók jövedelemadója, valamint a transzferár-dokumentáció esetén mentesíthet a mulasztás jogkövetkezményei alól, ha az adózó önhibáján kívül, a koronavírus-járványra hivatkozva igazolási kérelem benyújtásával menti ki a mulasztását, és az igazolási kérelemnek az adóhatóság helyt ad. Nagyon fontos, hogy a mulasztás miatti késedelmi pótlék felszámítása automatikusan történik, ezért az igazolási kérelemben feltétlenül kérni kell a késedelmi pótlék megfizetése alóli mentesülést is. Ha ezt elmulasztjuk és késedelmi pótlék kerül felszámításra, arra vonatkozóan külön fizetési kedvezményi kérelmet kell majd beadnunk.

 

A koronavírus járványra tekintettel legkésőbb június 30-ig nyújtható be igazolási kérelem a számviteli beszámoló mellett a társasági adó, a kisvállalati adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója, illetve a transzferár-dokumentáció késedelmes megküldésének jogkövetkezményei alóli mentesüléshez. A társasági adót, a kisvállalati adót, az innovációs járulékot és az energiaellátók jövedelemadóját az igazolási kérelem benyújtásakor, a bevallások pótlásával egyidejűleg kell megfizetni.

 

A beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó előírások megsértése esetén a NAV jár el szankciós jogkörben, annak ellenére, hogy az ügy gazdája az IM Céginformációs Szolgálata.

 

Főszabály szerint a beszámoló letétbe helyezése és közzétételének, illetve valamely bevallás határidőben történő benyújtásának elmaradása esetén az adóhatóság először 15 napos határidő kitűzésével (bírság kiszabása nélkül) felhívást küld az adózónak a teljesítésre (1). Ennek eredménytelensége esetén a NAV második lépcsőben ismételten 15 napos határidő adásával, 100 ezer forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételt felhívást küld a kötelezettség teljesítésére. Amennyiben ezen második felhívás leteltét követően sem teljesíti az adózó a beszámoló közzétételi kötelezettségét, úgy a NAV az adózó adószámát hivatalból törli, ezzel egyidejűleg értesíti a cégbíróságot, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. Alapesetben az adóhatóságnak a mulasztási bírságot kiszabó határozata előtti igazolási kérelmeket hatósági jogkör hiányában vissza kell utasítania, és csak a határozat meghozatala utáni kérelmeket kell figyelembe vennie. Ezen normál eljárástól eltérően a 2020. évről benyújtandó beszámolók esetében a PM adóügyi államtitkára, Izer Norbert által kiadott közlemény értelmében azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknél a pandémia miatt nem tartható az eredeti határidő és a beszámoló közzétételi kötelezettség elmulasztása önhibájukon kívüli ok miatt következik be, a bírság elkerülésére és a határidő megtartottnak tekintésére lehetőséget jelenthet a kimentésre vonatkozó igazolási kérelem elektronikus úton, formai kötöttség nélkül, e-papíron történő benyújtása – ennek ellenére a NAV oldalán közzétételre került az egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem nyomtatvány ajánlott mintája. Tudni kell, hogy az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell a beszámolók és a bevallások benyújtását.

 

A pandémia miatti igazolási kérelem benyújtásával kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy külön jogszabály hiányában kizárólag igazolási kérelem benyújtása esetén, valamint a COVID-helyzetre való hivatkozás feltüntetésével lehet mód eltekinteni az egyes adóügyi szankcióktól azokban az esetekben, ahol erre a hatályos jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak. Amennyiben az adóhatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, úgy az elmulasztott határidőt vagy határnapot megtartottnak kell tekinteni (2). Tehát az Air. biztosítja annak lehetőségét, hogy a határidőt megtartottnak tekintsék, ha a NAV a kérelemnek helyt ad, a NAV pedig –elvileg– az igazolási kérelmek elbírálása során a méltányosság elvét alkalmazza.

 

Vegyük sorra a főbb tudnivalókat, gyakran ismételt kérdéseket (GYIK) az igazolási kérelem benyújtásával kapcsolatban:

 

 

1.Igazolási kérelem benyújtása esetén kikerül-e a vállalkozó a köztartozásmentes adózói adatbázisból (továbbiakban: KOMA)?

Mivel az igazolási kérelmet az elmulasztott cselekmény pótlásával egyidejűleg, utólag kell benyújtani, ezért a mulasztás beállta és a kérelem benyújtásának időpontja közötti időre azt nem lehet figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a KOMA-ból való törlést az igazolási kérelem utólagos természete miatt a vállalkozás nem kerüli el, viszont a mulasztás sikeres kimentését követően az adózót utólag visszahelyezik az adatbázisba, a KOMA-ra vonatkozó döntés visszavonásával egyidejűleg.

 

2. Igazolási kérelem benyújtása esetén kaphat-e a vállalkozás nemleges adóigazolást?

Nemleges adóigazolásról a 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezik, amely azt rögzíti, hogy a nemleges adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon nincs az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása. Az igazolás kiállításakor az adóhatóság a saját nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítja, hogy az adózó valamennyi esedékes bevallási- és/vagy adófizetési kötelezettségének eleget tett-e az igazolás kiadásáig, és ha ez nem történt meg, úgy a vállalkozást a hiányok pótlására szólítja fel. Abban az esetben, ha a hiánypótló felhívásban szereplő határidő leteltéig az adózó az elmulasztott kötelezettségeket nem, vagy csak részben pótolja, akkor az igazolás kiadását a NAV határozattal megtagadja vagy az eljárást végzéssel megszünteti – az elmulasztott kötelezettség jellegétől függően. Az elmulasztott kötelezettségek teljesítését követően az adózó újabb kérelmet terjeszthet elő, amely alapján az igazolás kiadásra kerül. Továbbá lehetőség van ún. általános adóigazolás kiadásának kérésére is, azonban ez az igazolás az elmulasztott kötelezettségeket is tartalmazza.

 

3.Igazolási kérelem benyújtása esetén automatikusan mentesül-e az adózó a késedelmi pótlék megfizetése alól?

A késedelmi pótlék megfizetése alóli mentesülést az adózónak a beadványában kifejezetten kérelmeznie kell, ellenkező esetben a késedelmi pótlék felszámításra kerül. Ha a késedelmi pótlék megfizetése alóli mentesülést az adózó nem kérte, abban az esetben a pótlék felszámítását követően még mindig van lehetőség fizetési kedvezményi kérelem benyújtására.

 

4.Van-e kötelező igazolási kérelem űrlap?

Az igazolási kérelemnek nincs előírt formája. Ennek az az oka, hogy az igazolási kérelmeket minden esetben egyedileg kell az adóhatóságnak elbírálnia. Emiatt mi is csak irányelveket tudunk adni, amelyeket reményeink szerint könnyen, és gyorsan tudnak adaptálni.

 

5.Melyek az igazolási kérelem kötelező kellékei?

Az igazolási kérelem kötelező kellékei általános esetben a kérelemben leírtakat igazoló tényeket alátámasztó dokumentumok benyújtása. Könyvelő, vagy könyvvizsgáló, továbbá házastárs, közeli hozzátartozó (szülő vagy gyermek), esetleg munkatárs COVID fertőzése esetén csatolható dokumentumok pl. a kórházi zárójelentés vagy egyéb orvosi dokumentumok (háziorvosi igazolás vagy ambuláns lap).

 

6.Mire kell ügyelnünk, törekednünk az igazolási kérelem kitöltése során?

Az igazolási kérelem benyújtása során nagyon fontos, hogy a körülményeket kellő részletességgel rögzítsük a kérelemben. Fontos, hogy a valós körülmények lényeges pontjait írjuk le kellő részletezettséggel, de ne részletezzük azokat feleslegesen túl. Azt semmiképpen nem javasoljuk, hogy csupán az kerüljön feltüntetésre a kérelemben, hogy „vírushelyzet”, helyette írjuk le pl.: betegség, karantén, halálozás miatt.

/Részletesebb leírás, és további példák a cikk alján letölthető, MINKE által összeállított igazolási kérelem nyomtatványban találhatóak!/

 

7.Beadható-e az igazolási kérelem melléklet nélkül?

Sok esetben életszerű, hogy nem rendelkezünk semmiféle dokumentációval, azonban ezesetben is be lehet adni az igazolási kérelmet. Nem kell attól tartani, hogy az igazolási kérelem elutasításra kerül, de ilyenkor a szöveges tartalom megfogalmazására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ilyen eset lehet pl. az ügyfél családtagjainak, hozzátartozóinak COVID-fertőzése, amelyről nyilvánvalóan nem rendelkezünk semmiféle orvosi igazolással. Amennyiben ügyfelünkkel történt e tárgyban korábban e-mailben levélváltás, azt érdemes a kérelem mellé becsatolni.

 

8.Hogyan csatoljunk az igazolási kérelem mellé olyan dokumentumot, amelyen több egyéb személyes adat szerepel?

Abban az esetben, ha a csatolt dokumentum az igazolási kérelmet benyújtó meglátása szerint olyan személyes, érzékeny adatokat is tartalmaz, amelyet nem kíván a NAV tudomására juttatni, úgy ezek az adatok természetesen nyugodtan kitakarhatók. Figyelni kell azonban arra, hogy a beadott dokumentum azonosítható legyen.

 

9.Hogyan nézzen ki az igazolási kérelem? Mit írjunk konkrétan a kérelembe?

Az igazolási kérelem benyújtása során a NAV oldalán található 2018 évi igazolási kérelem mintát értelemszerűen adaptálva alkalmazhatjuk, a NAV ajánlása (kitöltési útmutatóval) az alábbi linken érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/Egyes_adokotelezettse20180301.html?query=%22igazol%C3%A1si+k%C3%A9relem)

 

Összeállítottunk egy általános esetre vonatkozó, gyorsan személyre szabható igazolási kérelem nyomtatványt, melyet néhány perc alatt személyre szabható, abban sárgával jelöltük azokat a részeket, melyeket ki kell tölteni!

 

+1. Biztos az igazolási kérelem pozitív elbírálása?

Általánosságban elmondható, hogy a június 30-ig, a fentiek alapján beadott igazolási kérelmeket a NAV különös méltányossággal fogja elbírálni, ugyanakkor az elbírálás nem egy automatizmus alapján történik, hanem a kérelmek egyedi elbírálása alapján. Véleményünk szerint a fentiek figyelembevételével, ill. az ingyenesen letölthető „igazolási kérelem minta” alapján, elkészített nyomtatvány használata nagy valószínűséggel pozitív elbírálást fog eredményezni, azonban erre garanciát sajnos nem tudunk vállalni…

 

 

 

E-mail cím:*
Név:*
Telefonszám:*
Az alábbiakat kérem (egy kiválasztása kötelező):*

Kimentési kérelem + 111 szakmai kérdés, válasz kiadvány – 4.700,-Ft

 

Kérelem + 111 szakmai kérdés, válasz kiadvány + könyvelői szerződésminta – 14.600,-Ft helyett 9.900,- Ft

 

Kimentési kérelem – ingyenes

MEGRENDELÉS ESETÉN KITÖLTENDŐ:
Számlázási név:
Számlázási irányítószám:
Számlázási város:
Számlázási cím:
Adószám:
Az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, és elfogadom:* igen

2021. május 31.

 

(1) Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 220. § (1)-(3) bekezdés; Art. 221. §, Art. 227. §; Art. 246. § (5) bekezdés a) pont; Art. 237. § (1) bekezdés.

(2) Adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air) 53. § (6) bekezdés.

(3) Adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés.


TÖLTSD LE 3.500 Ft helyett INGYEN


"111 Szakmai kérdés-válasz" KIADVÁNYUNKAT!

LEGYEN TIÉD AJÁNDÉKUNK!