Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Használt cikk kereskedelem (használt személygépkocsi) az áfában

Nagy port kavart fel a NAV azon tavalyi tájékoztatója, mely az “Adómentesség alkalmazása személygépkocsi értékesítése esetén” témakört taglalja. Ennek lényege, hogy a NAV álláspontja szerint adómentes a továbbértékesítési céllal vásárolt személygépkocsi értékesítése, ha a kereskedő kijelentkezett a különbözet szerinti adózás alól. A tájékoztató hatására nagyon sok gépjárműkereskedő ezt meg is tette. Vajon helyes volt ez a lépés, vagy több kockázatot rejt magában, mint amennyi előny származik belőle?

Ezt a témát járjuk most körbe.

Írásomat gondolatébresztőnek is szánom, mivel szerintem több, tisztázásra váró kérdés is felvetődik a kiadott tájékoztató nyomán.

 

A NAV tájékoztatója a következőképpen szól:

 

„Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 87. § b)-c) pontjai alapján mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha

 • az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le, vagy
 • az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható.

 

Ez alapján tehát mentes az általános forgalmi adó alól a személygépkocsi értékesítése, ha

 • a személygépkocsi beszerzését terhelő adó ún. tételes levonási tilalom alá esett, és nem állt fenn valamely levonási tilalom alól mentesítő körülmény, vagy
 • a személygépkocsi beszerzését nem terhelte előzetesen felszámított adó, de amennyiben terhelte volna, az levonási tilalom alá esett volna, függetlenül attól, hogy esetlegesen valamely levonási tilalom alól mentesítő körülmény is fennállt-e.

 

Ahogyan azt a 2008/70. Adózási kérdés is ismerteti, a saját használatra (azaz nem továbbértékesítési céllal) vásárolt személygépkocsi további értékesítése esetén az Áfa tv. 87. § b) pontja szerint adómentesség alkalmazandó, ugyanis ilyen esetben a beszerzést terhelő áfa az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontjában és a 125. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések együttes olvasatából következően nem vonható le. Amennyiben azonban az adóalany a személygépkocsit bérbeadási céllal szerezte be, az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontjától függetlenül az Áfa tv. 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján jogosult az előzetesen felszámított adó levonására, így ilyen esetben a személygépkocsi továbbértékesítése esetén az adóalanyt az Áfa tv. 87. § b) pontja szerinti adómentesség nem illeti meg. Az Áfa tv. 87. § b) pontja szerinti adómentesség abban az esetben alkalmazható, ha a beszerzést előzetesen felszámított adó terhelte.

Az Áfa tv. 87. §-ának 2013. április 21-étől hatályos c) pontja alapján – a 87. § b) pontjában foglaltaktól eltérően – abban az esetben is adómentes lehet a személygépkocsi továbbértékesítése, ha a beszerzés során az adóalanyra nem hárítottak át adót, például mert a beszerzés nem adóalanytól történt, az értékesítő a viszonteladókra vonatkozó különös szabályokat alkalmazta, vagy az Áfa tv. 87. §-a alapján adómentesen értékesített. Ilyen esetben e rendelkezés akkor alkalmazható, ha a beszerzésre az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontja vonatkozott volna, ha azt előzetesen felszámított adó terhelte volna, azaz az adómentesség attól függetlenül alkalmazható, hogy a személygépkocsi beszerzésére milyen célból került sor. A 87. § c) pontjának alkalmazása során tehát az Áfa tv. 125. §-ában foglaltakra nem kell figyelemmel lenni, azaz irreleváns, hogy az ott felsorolt feltételek valamelyike feloldotta volna-e a beszerzésre vonatkozó levonási tilalmat. Így amennyiben a személygépkocsit továbbértékesítési vagy bérbeadási célból szerzik be, ha a beszerzés során nem volt áthárított adó, a személygépkocsi továbbértékesítése az Áfa tv. 87. § c) pontja alapján adómentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Áfa tv. XVI. fejezetében foglalt szabályok (különbözeti adózás) szerint eljáró viszonteladó – az előzőektől eltérően – a továbbértékesítési céllal beszerzett személygépkocsik értékesítése során az Áfa törvény 87. § c) pontját nem alkalmazhatja. Az Áfa tv. 87. § c) pontja ugyanis az Áfa törvény 124. § (1) bekezdés d) pontja szerinti levonási tilalomra utal, az Áfa tv. XVI. fejezetében foglalt szabályokat alkalmazó adóalanynak azonban az Áfa tv. 222. § (1) bekezdés a) pontja alapján nincs levonási joga a termékbeszerzésével kapcsolatban. Amennyiben azonban a viszonteladó az Áfa tv. 224. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve lemond a különbözeti adózás alkalmazásáról, a személygépkocsik értékesítése során az előző bekezdésben foglaltakat – az ott megjelölt feltételek mellett – alkalmazhatja.

A 2008/70. Adózási kérdés utolsó bekezdésében foglaltak 2013. április 21-étől nem alkalmazandók.”

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény tájékoztatóban megjelölt rendelkezései az alábbiak.

 

„87. § Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha

 b) az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le;
 c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdés d) pontja szerint nem lenne levonható.

124.§ (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:

 d) a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó;

125.§ (1) A 124. §-tól eltérően az előzetesen felszámított adó levonható, ha

 a) a 124. § (1) bekezdésének a)–g) és i)–k) pontjaiban említett esetekben a termék igazoltan továbbértékesítési célt szolgál;”

 

Az Áfa tv. XVI. Fejezet 2. alfejezete a következőképpen határozza meg a használt ingóságok viszonteladóira vonatkozó szabályokat:

„222. § (1) Az egyedi, illetőleg globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazó viszonteladó ilyen minőségében

 a) a használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab, régiség beszerzéséhez – ideértve ezek Közösségen belüli beszerzését is –, importjához kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult;

 b) kizárólag olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerint kibocsátott számla a termék beszerzőjét előzetesen felszámított adó levonására nem jogosítja.

224.§ (1) A belföldön nyilvántartásba vett viszonteladó dönthet úgy is, hogy tevékenységének egészére nem alkalmazza ezen alfejezet rendelkezéseit. Ezen döntését a viszonteladó a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak.”

 

Alapesetben a használt ingóságok (így a használt gépjárművek) viszonteladóinak (vagyis pl. az autókereskedőknek) az Áfa tv. XVI. fejezetét kell alkalmazniuk, vagyis az általános forgalmi adó alapja a viszonteladó árrése lesz, csökkentve magával az árrésre jutó adó összegével.

 

Például megvásárolunk egy használt gépjárművet 2.000.000,- Ft-ért, majd értékesítjük 2.127.000,- Ft-ért. Ekkor az árrésünk 127.000,- Ft, mely már tartalmazza a 27 % áfát, vagyis a fizetendő áfa alapjaként 100.000,- Ft-ot, fizetendő áfaként pedig 27.000,- Ft-ot kell szerepeltetnünk az áfabevallás 09-es sorában.

 

Ezt a különbözet szerinti adózást kell alkalmazni akkor, ha a használt ingóságot a viszonteladó részére

 • nem adóalany személy, szervezet;
 • olyan adóalany, akinek termékértékesítése a 87. § alapján mentes az adó alól;
 • alanyi adómentes adóalany;
 • olyan közösségi adóalany, akire ilyen minőségében a Közösség nyilvántartásba vétele helye szerinti tagállamának azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 282–292. cikkeinek, feltéve, hogy termékértékesítésének tárgya tárgyi eszköz;
 • másik viszonteladó vagy olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítésére ilyen minőségében az érintett közösségi tagállamnak azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 312–325. cikkeinek.

 

Néhány fontos – többször kérdésként felmerült – tudnivaló a különbözeti áfával kapcsolatban:

 • Egy EU-ból beszerzett gépjárműnél nem mindig könnyű megállapítani a számlából, hogy a különbözeti adózás ottani megfelelőjét alkalmazta-e az eladó. Azonban legtöbbször szerepel utalás a Héa-irányelv 312-325. cikkeire. Ebben az esetben biztosak lehetünk benne, hogy különbözeti adózást kell alkalmaznunk (már amennyiben nem jelentkeztünk át az általános szabályok szerinti adózás alá).
 • 2015-től a különbözeti adózás szerint eljáró viszonteladóknak a különbözeti adózással értékesített termékeinek a beszerzéséhez, importjához kapcsolódó áfa van kizárólag levonási tilalom alatt, az egyéb input áfa – az Áfa tv. általános szabályaiban előírt feltételek fennállása esetén – levonhatóvá vált. Így például a használt személygépkocsik javítására, karbantartására jutó áfa 50 %-a levonható, de pl. a próbaúthoz tankolt üzemanyag áfája nem.

 

Sajnos azt kell mondanunk, hogy a személygépkocsik beszerzésével, értékesítésével kapcsolatban a jogszabályi rendelkezések nem egyértelműek (csakúgy, mint sok más egyéb jogszabályi előírás).

 

Az eddigi adóhatósági gyakorlat szerint ha a kereskedő kijelentkezett a különbözeti adózás alól, akkor pl. a magánszemélytől adó nélkül megvásárolt személygépjármű értékesítésekor 27 % általános forgalmi adót kellett felszámítania. A fenti tájékoztató ezzel homlokegyenest ellenkező előírást fogalmaz meg. Nem csoda, ha a járműkereskedők és könyvelőik összezavarodnak, hiszen a két álláspont közötti időszakban semmi sem változott ezzel kapcsolatban a jogszabályban.

 

A NAV korábbi megítélése szerint az Áfa tv. adómentességet megalapozó rendelkezését {87. § b) pont} csak akkor lehetett alkalmazni, ha a beszerzés során volt áthárított adó, amelyre vonatkozóan levonási tilalom állt fenn. Ennek megfelelően az adómentesség nem állt fenn, ha a beszerzés során áthárított áfa hiányában fel sem merült a levonhatóság kérdése.

 

Vajon mi váltotta ki ezt a pálfordulást? Hiszen a tájékoztatóban jelzett jogszabályi helyek már több éve nem változtak. Hogyan lehetséges, hogy most teljesen ellentétesen értelmezik a NAV-nál a jogszabályt, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt? A következő kérdés pedig az, hogy mikor gondolják meg magukat? Ugyanis ahogyan közzétették ezt a tájékoztatót, úgy semmissé is tehetik egy tollvonással. Mi lesz akkor azokkal, akik idéntől átjelentkeztek az általános szabályok alá? Ne feledjük, hogy aki a viszonteladói tevékenységére vonatkozóan az általános szabályok szerinti adózást választja, az a választását követő második naptári év végéig nem térhet el ettől! Tehát ha a NAV visszatér a korábbi értelmezéshez, akkor a kereskedők ismét fizethetnek 27 % áfát a magánszemélyektől vásárolt, majd továbbértékesített járművek után.

 

Éppen ezért óvatosságra intek mindenkit ezzel kapcsolatban.

 

Bár jelenleg – amíg él ez a közlemény – nem kell attól tartani, hogy az általános szabály alá átjelentkezőknél átminősítenék a használt gépjárművek minősítését, azonban ha mondjuk egy év múlva törlik ezt a kedvezőnek látszó lehetőséget, akkor még mindig lesz egy olyan éve a kereskedőnek, amikor a magánszemélyektől megvásárolt személygépkocsikat 27 % áfával kell továbbértékesítenie.

 

Kérdésként merült még fel bennem az is, hogy azok a viszonteladók, akik valamilyen oknál fogva az elmúlt években az általános szabályok alapján értékesítették a használt személygépjárműveket, helyesbíthetik-e az áfásan kiállított értékesítési számláikat és adhatnak-e be önellenőrzést ezzel kapcsolatban.

Mészáros Anikó
MINKE Szakértő
KNOX Kft.

 

 


TÖLTSD LE 3.500 Ft helyett INGYEN


"111 Szakmai kérdés-válasz" KIADVÁNYUNKAT!

LEGYEN TIÉD AJÁNDÉKUNK!