Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Évközi adóváltozások 2019. július 1-től

A nyári adócsomag több fontos változást is tartalmaz. Az évközi adóváltozásokat a hatályos magyar adószabályok belföldi igényeken alapuló módosítása, pontosítása indokolja, ideértve különös tekintettel a szociális hozzájárulási adókulcs csökkentését, a csoportos társasági adó-alanyiság szabályait, a behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó áfacsökkentési lehetőséget, valamint a társasági adóelőleg-kiegészítési szabályokat.

 

A nyári adócsomag legjelentősebb elemei a következők:

 

 • Általános forgalmi adót érintő javaslatok
 • Személyi jövedelemadót érintő változások
 • Szociális hozzájárulási adó, társadalombiztosítási járulék változások
 • Társasági adót érintő változások
 • Kisvállalati adót érintő változás
 • Helyi adókról szóló törvény módosítása
 • Innovációs járulékot érintő változás
 • Energiaellátók jövedelemadóját érintő változások
 • Reklámadót érintő változások

 

Általános forgalmi adót érintő változások

 

2020. január 1-jétől az adóalanyok számára lehetővé válik –önellenőrzés keretében– az adóalap utólagos csökkentése behajthatatlan követelés jogcímen. Ezekben az esetekben az adó alapja utólag csökkenthető a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték adót nem tartalmazó összegével. Ezzel kapcsolatban a jogszabály részletesen definiálja azokat a követeléseket, amelyek az Áfa szabályok értelmében behajthatatlan követelésnek minősülhetnek, ugyanis az adóalap csökkentési lehetőség csak ezek esetében alkalmazható. Átmeneti rendelkezésekre vonatkozó előírások alapján az ezen a jogcímen az adóalap csökkentést először abban az esetben lehet alkalmazni, amikor a behajthatatlan követelés alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítése 2015. december 31. napját követő időpontra esik.

 

Szintén 2020. január 1-i hatállyal a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó adómérték a jelenlegi 18 %-ról 5 %-ra csökken.

 

A jogszabályba bekerült pontosítás értelmében a Közösségen belüli termékértékesítések adómentességének feltétele, hogy a vevő adóalany a másik EU tagállami Közösségi adószámát közölje az értékesítővel. Fontos tudni, hogy az adómentesség a jövőben nem lesz alkalmazható azokban az esetekben, amikor az értékesítő adóalany a Közösségi összesítő nyilatkozatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be az adott ügylet vonatkozásában, kivéve, ha igazolja, hogy jóhiszeműen járt el, és egyúttal javítja a nyilatkozatot. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a Közösségi összesítő nyilatkozatok helyes benyújtására egyre nagyobb hangsúlyt helyez a jogalkotó, mivel az az adómentesség feltételét hivatott alátámasztani.

 

Vevői készletekkel kapcsolatban 2020. január 1-jétől hatályban lépő változás arra az esetre vonatkozik, amikor egy magyar adóalany belföldről egy másik EU tagállamba, vagy fordítva, egy másik EU tagállami adóalany Magyarországra szállítja a saját termékeit a későbbi vevője raktárába annak érdekében, hogy azokat egy későbbi időpontban részére értékesítse. A módosítás célja a feltételek pontosítása annak érdekében, hogy az egyik tagállamból a másikba történő árumozgatás ne keletkeztessen Áfa-regisztrációs, illetve Áfa-fizetési kötelezettséget az áru tulajdonosának.

 

Változás még az is, hogy ha a vevő általi kitárolás a vevői készletből nem történik meg 12 hónapon belül, azaz a vevő részére történő értékesítésre nem kerül sorezen periódusban, abban az esetben a 12. hónap utolsó napján mindenképpen beáll a saját termék mozgatásához kapcsolódó Közösségen belüli termékértékesítés, illetve beszerzés joghatása. Ide vonatkozó speciális átmeneti szabály értelmében a Magyarországon külföldi adóalanyok által fenntartott vevői készletben tárolt termékek esetén 2020. december 31-én mindenképpen beáll a Közösségen belüli termékértékesítés joghatása, ezzel a külföldi adóalanyok számára Áfa-regisztrációs kötelezettséget keletkeztetve.

 

EKÁER bejelentések esetében 2020 januárjától nagyon szűk időkeretben és meghatározott díj ellenében lehetőség nyílik önellenőrzésre. Ennek keretében a már lezárt, vagy már nem érvényes EKÁER bejelentések adatait a lezárást, illetve érvényességi idő lejártát követő 3 munkanapon belül –de legkésőbb az erre vonatkozó adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig– lehetőség lesz egy alkalommal módosítani, adatonként 10 ezer Ft összegű pótlék megfizetése ellenében.

 

Személyi jövedelemadót érintő változások

 

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák esetében a kedvezmény kiterjesztésre kerül oly módon, hogy az a már felnőtt gyermekek után is jár. A módosítás értelmében a vérszerinti és az örökbefogadó anyák összevont adóalapba tartozó jövedelmére vonatkozóan teljes adómentesség vonatkozik úgy, hogy a gyermekeik után a családi járulékkedvezményre továbbra is jogosultak maradnak.

 

Szociális hozzájárulási adó, társadalombiztosítási járulék változások

2019 július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökken. A módosítással nem csak a bérek, hanem a bér mellett adott juttatások és a reprezentációs költségek adóterhe is csökken, valamint az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) munkáltatót, kifizetőt terhelő mértéke a szociális hozzájárulási adóval összhangban 17,5 %-ra csökken.

2019 július 1-jétől változnak az összevont adóalap megállapításának szabályai is, ennek értelmében, ha a magánszemély egy adott jövedelme után kötelezett szociális hozzájárulási adó megfizetésére, abban az esetben a jövedelmének 85 %-át kell figyelembe venni adóalapként (korábban ez 84 % volt).

2020.január 1-i hatállyal az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.710,- Ft-ra (napi 257,- Ft-ra) emelkedik a jelenlegi 7.500,- Ft-ról (napi 250,- Ft-ról).

 

Társasági adót érintő változások

 

Legjelentősebb változás, hogy már a 2019-ben kezdődő adóévtől kezdődően eltörlésre kerül az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség. Átmeneti előírások értelmében azonban az adózók 2019-re még önkéntes alapon kiegészíthetik adóelőlegüket a várható fizetendő adó összegére, ezáltal lehetőségük van arra, hogy a 2019-es adóév tekintetében még éljenek látvány-csapatsport- vagy filmtámogatást keretében az adóról való rendelkezés magasabb, 7,5 %-os adóelőnyt jelentő lehetőségével. A naptári évtől eltérő üzleti éves adózók esetében az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség utoljára abban az adóévben alkalmazandó, amelynél az adóelőleg-kiegészítési határidő a javaslat elfogadását és így a módosító törvény hatályba lépését megelőzi. A változások azt is jelentik, hogy aki maximálisan ki szeretné használni az adóról való rendelkezésben rejlő előnyöket, annak javasolt 2019 decemberéig döntést hozni a 2020 januárjától teljesítendő adóelőlegek felajánlásáról.

 

Jelentős változás, hogy a fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó minimum beruházási küszöbérték 500 millió Ft-ról fokozatosan csökken a kis-és középvállalkozások által megvalósított beruházások kapcsán. A fokozatos csökkentés következtében 2023-ra a középvállalkozásoknak elegendő 100 millió, kisvállalkozásoknak pedig 50 millió Ft-ot elérő beruházást megvalósítani ahhoz, hogy fejlesztési adókedvezményben részesülhessenek.

 

Kisadózók tételes adóját és a kisvállalati adót érintő változás

 

A szociális hozzájárulási adó csökkenésével összhangban módosult a kisadózók ellátási alapja is, hiszen így az egyéni járulékoknak megfelelő rész növekszik, ami azt jelenti, hogy 2019. július 1-ét követően az ellátások alapjaként is magasabb összeget vesznek figyelembe. Tehát a főállású KATA szerint adózó által igénybe vett pénzbeli ellátások (pl.GYED, táppénz) alapja változatlan adófizetési kötelezettség mellett megemelkedik a következők szerint:

 

 • 50 ezer Ft-os tételes adó megfizetése esetén 98.100,- Ft-ra (2019. június 30-ig: 94.400,- Ft)
 • a magasabb mértékű, 75 ezer Ft-os tételes adó megfizetésekor 164.000,- Ft-ra (2019. június 30-ig: 158.400,- Ft)

 

A kisvállalati adó kulcsa 2020. január 1-jétől tovább csökken, a jelenlegi 13 %-ról 12 %-ra.

 

Helyi adókról szóló törvény módosítása

 

Míg a társasági adóban az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség eltörlésre kerül, a helyi iparűzési adóban továbbra is megmarad, tehát fontos, hogy ne feledkezzünk meg az iparűzési adó-előleg feltöltési kötelezettségről a tárgyév december 20-ig.

2020. január 1-jétől helyi iparűzési adóbevallást csak hibátlan bevallások esetén fogják lehetővé tenni a NAV-on keresztül.

A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati joggal rendelkező nonprofit szervezetekre is kiterjesztésre kerül az építmény- és telekadó feltételes adómentességének köre.

 

Innovációs járulékot érintő változás

 

Innovációs járulék tekintetében is eltörlésre kerül az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség, amelyet már 2019 decemberében sem kell az adózóknak teljesíteniük.

 

Energiaellátók jövedelemadóját érintő változások

 

Energiaellátók jövedelemadója tekintetében is eltörlésre kerül az adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget, amelyet már 2019 decemberében sem kell az adózóknak teljesíteniük.

 

Reklámadót érintő változások

 

2019. július 1-jétől ideiglenesen, 2022. december 31-ig 0 %-ra csökken a reklámadó mértéke (2019. június 30. előtt 7,5 %). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy erre az időszakra a bejelentkezési, illetve az adóbevallási kötelezettséget sem kell teljesíteniük a törvény hatálya alá tartozó adózóknak. A 2019. július 1-jét magában foglaló adóév tekintetében a fizetendő adót időarányosan, a július 1-jét megelőző időszakra jutó adófizetési kötelezettség alapján kell meghatározni.

 

Kihirdetésre került a 2020-as év munkaszüneti és áthelyezett munkanapjairól szóló rendeletet

 

A Pénzügyminisztérium által 2019. június 25-én kihirdetett 7/2019. (VI. 25.) PM rendelet tartalmazza a 2020. év munkaszüneti napjait, valamint az áthelyezett munkanapokat. Ezek a következők:

 • Szombati munkanapok 2020-ban
  • Augusztus 29., szombat munkanap
  • December 12., szombat munkanap

 

Ezekért cserébe a következő hosszú hétvégékkel lehet számolni:

 • 3 napos hosszú hétvégék 2020-ban
  • Május 1-3.
  • Május 30 – Június 1.
  • Október 23-25.

 

 • 4 napos hosszú hétvégék 2020-ban
  • Április 10-13 (húsvét)
  • Augusztus 19-23
  • December 24 – 27 (karácsony)

 

Továbbá az alábbi munkaszüneti napok és ünnepeket kell figyelembe venni:

 • Munkaszüneti napok és ünnepek 2020
  • Január 1., szerda
  • Március 15., vasárnap
  • Április 10., péntek
  • Április 13., hétfő
  • Május 1., péntek
  • Június 1., hétfő
  • Augusztus 20., csütörtök
  • Augusztus 21., péntek
  • Október 23., péntek
  • November 1., vasárnap
  • December 24., csütörtök
  • December 25., péntek

                                                                                                                     

Kovács Andrea

okl.adószakértő