Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Csoportos társasági adóalanyiság – kinek éri meg?

Csoportos társasági adóalanyiság – kinek éri meg?

2020 évre kérelmezés: 2019. november 01 – 20. között

 

A csoportos társasági adóalany fogalom viszonylag új, első ízben 2019-re lehetett választani, amennyiben a feltételek az érintett csoporttagoknál fennállnak.

A csoportos Tao-adóalany társasági adókötelezettségét a csoporttagok közül e célra kijelölt és az állami adó- és vámhatóságnak bejelentett csoporttag –ő az ún. csoportképviselő– útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti, továbbá ugyanilyen módon gyakorolja adózói jogait. A csoportképviselőt a csoporttagok közös, írásos, csoportos társasági adóalanyiság nyilvántartásba vétele iránti kérelmében meg kell jelölni. A csoportképviselő olyan nyilvántartást vezet, amely alkalmas a csoportos társasági adóalany adókötelezettségének teljesítése, továbbá jogai gyakorlása érdekében minden szükséges adat alátámasztására és ellenőrzésére.

Abban az esetben, ha egy cégcsoport 2020-tól kezdődően élni szeretne a csoportos társasági adóalanyiság intézményének lehetőségével, akkor 2019. november 01 – 20. között kell kérelmeznie kell az adóhatóságtól a csoportos adóalanyként történő nyilvántartásba vételt.

A csoportos Tao-alanyiság választásának feltételei behatárolják a potenciális igénybe vevők körét, mivel a leendő csoporttagoknak a következőknek kell egyidejűleg megfelelni:

  • belföldi illetőségű adózónak minősülő gazdasági társaságok, és
  • amelyek között legalább 75 %-os arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn.

Csoportos Tao-alanyiság szempontjából fontos tudni, hogy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazati jogát minden esetben egybe kell számítani.

Az idei évközi módosítások értelmében egyszerűsítést jelent, hogy a csoporttagoknak nem kell azonos pénznemben vezetni a könyveiket (korábban feltétel volt a könyvvezetés azonos pénzneme), 2020-tól már akkor is létrehozható lesz Tao-csoport, ha az egyik tag forintban, a másik pedig euróban vezeti a könyveit.

A 2019. évi évközi módosítások értelmében a tevékenységét év közben megkezdő adóalany is választhatja a csoportos társasági adóalanyiságot. Ennek a feltétele az, hogy egyrészt az adózó a NAV-hoz történő bejelentkezéskor ezen szándékáról nyilatkozzon, másrészt teljesítse a csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Ebben az esetben a csoporttagság már a megalakulás első pillanatától fennállhat az egyéb feltételek teljesülése esetén, tehát az újonnan létrejövő adóalany csoportos Tao-alanyisága azon a napon kezdődik, amelyen önálló adózóként a társasági adókötelezettsége elkezdődne.

Szintén évközi változás –és egyben igen kedvező is–, hogy amennyiben valamely tag esetében nem teljesülnek teljeskörűen a csoporttagság törvényességi feltételi, úgy az adóhatóság nem magát a csoportos adóalanyt, hanem csak az érintett tag csoporttagságát szünteti meg.

A csoportos társasági adóalanyhoz tartozó csoporttag a csoportos társasági adóalany adóévre vonatkozó bevallásának benyújtására előírt határidőt megelőző 15. napig (adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjától visszaszámított 15. napig, magyarul: követő év május 16-ig) a ’TANYIL (2019-ben: 19TANYIL) jelű nyilatkozatot kell tennie, és olyan nyilvántartást kell vezetnie, amely alkalmas a nyilatkozatban szereplő adatok alátámasztására és ellenőrzésére. Ugyanezt a ’TANYIL jelű kitöltött nyilatkozatot át kell adni a csoportképviselő részére, aki ezeket a nyilatkozatokat összesíti és elkészíti és benyújtja az adóhatóságnak a ’29-es bevallást. Fontos, hogy a nyilvántartásokat nem kell sem a csoporttagnak, sem pedig a csoportképviselőnek benyújtania.

Tao-csoport tagjai között megvalósuló ügyletek vonatkozásában a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekre vonatkozó rendelkezéseket (Tao tv. 18. § (1) ill. (5) bek.) főszabály szerint nem kell alkalmazni. Tehát a csoporttagok a társasági adó vonatkozásában nem kötelesek megállapítani a szokásos piaci árat, és ettől való eltérés esetén az adóalapot módosítani, továbbá a csoporttagok egyedileg mentesülnek ezen ügyletek dokumentálási kötelezettsége alól. A Tao tv. szerinti transzferár-dokumentációs kötelezettséget csak a csoport szintjén –a csoporton kívüli kapcsolt vállalkozások viszonylatában– kell teljesíteni. Ez csak a csoporttagság létrejöttét követően megvalósuló ügyletek tekintetében érvényes, ami azt jelenti, hogy az ezt megelőzően megvalósult ügyletek esetében az adóalap szokásos piaci mértékűre történő kiigazítását meg kell tenni.

Amit még tudni kell, hogy a kapcsolt feleknek egymás közötti tranzakcióik tekintetében a szokásos piaci ár alapján történő elszámolást más adónemek esetében (pl. Áfa, helyi iparűzési adó és innovációs járulék) alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy a csoporttagoknak egymás közötti ügyleteik során továbbra is törekedniük kell a piaci ár alkalmazására, és emiatt ezekről az ügyletekről továbbra is ajánlatos nyilvántartás vezetése.

A csoport adóalapja így tehát a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege, amelyet a csoportos adóalanyiság elhatárolt veszteségére vonatkozó speciális szabályok szerint csökkenteni lehet. A csoport adóévi elhatárolt vesztesége az adóévben negatív egyedi adóalappal rendelkező csoporttagok adóalapjainak összege, feltéve, hogy az a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A csoport adóévi fizetendő adóját a csoporttagok között az egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában kell felosztani.

A csoport elhatárolt vesztesége a keletkezése adóévében és az azt követő 5 adóévben számolható el a csoport adóalapjának csökkentéseként. A csoport, valamint a csoporttagok által egyedileg érvényesített elhatárolt veszteség mértéke együttesen nem haladhatja meg az elhatárolt veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50 %-át.

A csoporttagok csoporttagság előtt keletkezett elhatárolt veszteségének elszámolása a csoportos adóalanyiság révén potenciálisan kedvezőbb lehet. A csoport számára optimális megoldás érdekében javasolt ezt részletesen megvizsgálni.

A társasági adó-csoport az adókedvezmények érvényesítése szempontjából egyetlen adózónak minősül. A csoport akkor vehet igénybe adókedvezményt, ha az adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést egy csoporttagja vállalja és e csoporttag a feltételeket ténylegesen teljesíti. A Tao-csoport a jogosult csoporttagra vonatkozóan egyedileg alkalmazza a 80 és 70 %-os érvényesítési korlátokat.

Az adókedvezmények számított, illetve fizetendő adó összegében meghatározott korlátját a csoporttag úgy alkalmazza, hogy a csoportos tao-alanyiság adóévi adóalapját az egyedileg megállapított pozitív adóalapja arányában veszi figyelembe. K+F adóalap-kedvezmények és egyéb adókedvezmények, vagy adófelajánlás érvényesítési lehetőségét sem zárja ki a szabályozás, de ennek megvalósíthatósága az egyedi helyzetben vizsgálandó.

Amennyiben a csoport tagja önálló adóalanyként adókedvezményre volt jogosult, azt a csoporttaggá válást követően, illetve a csoporttagság megszűnése után is érvényesítheti, ha a kedvezmény feltételeinek továbbra is megfelel. Maga a csoport pedig abban az esetben jogosult adókedvezményre, ha annak feltételeit egy tag vállalja és teljesíti. Abban az esetben, ha az adókedvezmény feltételeinek teljesítését vállaló tag kiválik a csoportból, úgy a csoportos adóalanyként fel nem használt keretösszeg erejéig a korábbi Tao-csoport tag továbbra is jogosult lesz az adókedvezmény érvényesítésére.

A Tao-csoport tagoknak az egyedi adóalapjuk meghatározása során eddig is alkalmazniuk kellett a jövedelem- (nyereség-) minimum szabályait, ez továbbra is így marad azzal, hogy a Tao-csoport esetében a minimumadóra vonatkozó választást a csoportképviselőnek kell majd megtennie.

A társasági adó csoport tagjára vonatkozó előírás értelmében a csoportképviselő útján kell az olyan adót, illetve késedelmi pótlékot rendezni, amely olyan csoporttagnál merül fel, aki önálló adóalanyisága alatt fejlesztési tartalékkal, illetve jogdíjra jogosító immateriális jószág beszerzésére lekötött tartalékkal kapcsolatos adóalap-csökkentő tételt alkalmazott, azonban nem teljesítette az ezekhez kapcsolódó feltételeket a figyelési időszak alatt.

Csoportos Tao-alanyiság esetén lehetőség van a csoporttagság szerzésekor, illetve megszűnésekor a csoportos társasági adóalany, illetve a volt csoporttag számára az adóhatósági határozattal előírt adóelőleg 50 (jövő évtől 80) %-ának kedvezményezett célra történő felajánlására. A felajánlott összeg átutalásának egyik feltétele, hogy a csoportos adóalany társasági adónemen fennálló adótartozása az átutaláskor ne haladja meg a százezer forintot.

Az új kamatlevonás-korlátozási szabály értelmében a nettó finanszírozási költségeknek az EBITDA 30 %-a, de legfeljebb 939.810.000,- Ft nominális értékhatár növeli az adózás előtti eredményt. A 939.810.000 forintos kamatlevonási korlát az összes, nettó finanszírozási költséggel rendelkező csoporttagra együttesen vonatkozik

 

Összességében elmondható, hogy a csoportos társasági adóalanyiság hátrányt nem jelent az abban résztvevők részére (feltéve, hogy a kamatlevonhatóság korlátozásában a társaságok nem érintettek), potenciális előnyöket viszont igen. A feltételeknek megfelelő vállalkozások esetében mindenképpen javasolt megfontolni a csatlakozást ehhez a modern törekvéshez a célzott előnyök mielőbbi kiaknázása érdekében.

Kovács Andrea

okl.adószakértő