Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Áfa arányosítás a tárgyi eszközöknél

KÖZZÉTÉVE: 2020. december. 14.

 

Tárgyi eszközök tekintetében leggyakrabban az értékcsökkenésre és annak fajtáira gondolunk, miközben az Áfa törvényben van egy paragrafus, amelyet minden év végén alkalmaznunk kell. Ez az úgy nevezett tárgyi eszközök figyelési időszaka. Írásunkban taglaljuk, hogy ez mit is jelent pontosan? Ennek kapcsán milyen feladataink vannak?

 

Az Áfa törvény 123. §-a értelmében elsőként meg kell vizsgálni, hogy a vállalkozás tevékenysége tartalmaz-e adó köteles, illetőleg adómentes tevékenységeket. Ha igen, akkor meg kell állapítani a levonási hányadot. Az Áfa megosztása esetén alkalmazandó levonási hányad kiszámítási képletét az Áfa törvény 5. számú melléklete rögzíti.

 

A vállalkozás saját maga dönti el, hogy a normál szabályok szerint végzi-e el az arányosítást, vagy pedig az előző évi arányszámot alkalmazza, amelyet majd év végén korrigál a tárgyévi adatokkal kiszámolt arányszámmal.

 

Fontos kitétel, hogy sem a képlet számlálójában sem a nevezőjében nem szerepelhet a tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke. Továbbá felhívja a figyelmet a törvény arra, hogy az eseti jelleggel, az ingatlan értékesítések és az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtások ellenértéke, a biztosítási, pénzügyi szolgáltatások ellenértéke sem számít bele.

 

A levonási hányadot úgy kapjuk meg, ha az adóköteles értékesítésből származó (Áfa nélküli) bevételt elosztjuk valamennyi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás (Áfa nélküli) ellenértékével. A levonási hányadot két tizedes jegyre, mindig felfelé kell kerekíteni.

 

Ha egy vállalkozás a zavartalan működéséhez tárgyi eszközöket vásárol, és azt adólevonásra jogosító, valamint adólevonásra nem jogosító tevékenységéhez egyaránt használja, szükséges a „tárgyi eszközök figyelési időszaka”-szabálynak az alkalmazása.

 

A figyelési időtartam szabály szerint a tárgyi eszközöket két nagy csoportba soroljuk:

 • ingó eszközök, melyek esetében 60 hónap,
 • ingatlan esetében pedig 240 hónap a figyelési időtartam.

 

A tárgyi eszközökre vonatkozó speciális szabályokat az Áfa törvény 135.-136. §-aiban találjuk meg. Ezek a paragrafusok az eszközök használatba vételét követő 60, ill. 240 hónapig terjedő időszakra az eszköz utóéletének követésére és a hozzá kapcsolódó levonható vagy le nem vonatható Áfa figyelésére, valamint szükség szerinti korrekciójára vonatkoznak.

 

A figyelési időszak ingatlan építése esetén a használatba vételi engedély megszerzésének napjától indul, ez a nap lesz a levonható Áfa figyelésének kezdete, az időtartam 240 hónapig tart. Ehhez olyan nyilvántartást kell vezetni, amely alapján évenként megállapíthatjuk, hogy korrigálnunk kell-e az adott eszközre jutó Áfa-t vagy sem.

 

Ingó tárgyi eszköz esetében a figyelési időszak az eszköz használatba vételének napjával indul, és 60 hónapon át tart. Ezen eszközöknél is fontos az egyedi nyilvántartás vezetése.

 

Az Áfa törvény 135. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam figyelembevételével, annak a naptári évnek az utolsó adómegállapítási időszakban, amely naptári év teljes időtartamában a tárgyi eszköz az adóalany rendeltetésszerű használatában van, az adóalany köteles a tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó összegének

 1. ingó esetében 1/5 részére,
 2. ingatlan esetében pedig 1/20 részére

vonatkozóan utólagos kiigazítást elvégezni, feltéve, hogy a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben a tárgyi eszköz beszerzésének évéhez vagy a rendeltetésszerű használatba vételének időpontjához képest változás következik be, és a számítás eredményeként adódó különbözet összege abszolút értékben kifejezve eléri vagy meghaladja a 10.000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

 

A különbözetre a levonható Áfa utólagos módosulásának elszámolásra vonatkozóan az Áfa törvény 153/C. § (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni. Ennek értelmében

 • ha a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben utólag, az adólevonási jog keletkezését követően változás következik be, és ennek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege csökken, az adóalany a különbözetet abban az adómegállapítási időszakban köteles a fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni,
 • ha a levonható adó összegét meghatározó tényezőkben bekövetkező utólagos változás eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege , az adóalany –az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül– a különbözetet legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult a megállapított levonható előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként figyelembe venni,

amelyben a különbözet alapjául szolgáló módosító okirat a rendelkezésére áll.

 

Az eredetileg levonható, előzetesen felszámított adó összegét érintő különbözetet –a fentiektől eltérően– az adóalany abban az adómegállapítási időszakban kötelezett figyelembe venni, amelyben a fizetendő adó összegét növelő vagy csökkentő tételt el kell számolni.

 

Az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásának minősül a pénz visszatérítése az adóalany részére, feltéve, hogy az adóalany részben vagy egészben adólevonásra jogosult azon termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában, amelyre tekintettel a pénzvisszatérítést kapja.

 

A tárgyi eszközre vonatkozó korrekciót az aktiválást követő évtől kell elvégezni, az utolsó adóbevallási időszakban.

 

A sok hivatkozás után nézzünk egy példát:

 

A Példa Oktató Zrt. 2017. április 10-én beszerzett egy ingatlant, amelyben adóköteles és adómentes felnőttoktatási tevékenységet is végez.

 

Az ingatlan beszerzés Áfa-ja 4 millió 800 ezer forint. Ingatlan esetén a figyelési időszak 240 hónap.

 

A beszerzés évében a Zrt. az általános szabályok szerint, az Áfa tv. 5. sz. mellékletében megadott képlettel végezte el az arányosítást.

 

Lehetőség van dönteni arról, hogy

 • a göngyölítésbe kerül be a tárgyi eszköz beszerzését terhelő Áfa is, vagy
 • az előző évi arányszámot alkalmazza, és azt év végén korrigálja a tárgyévi adatokkal kiszámolt arányszámmal

 

A Példa Oktató Zrt. az arányosítás eredményeként arra jutott, hogy az ingatlan Áfa-jának 45 %-a vonható le. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben a 4 millió 800 ezer forint 45 %-át, azaz 2 millió 160 ezer forint Áfa-t helyez levonásba. 2018-ban a Zrt-nek az Áfa tv. 135. §-a alapján el kell végeznie a tárgyi eszköz arányosítást. Ebben az évben az oktatás aránya 65 %-ra változott. Az eredeti teljes Áfa összegéből a Zrt. csak 45 %-ot vont le, viszont a 2018-as évben ez az arány már 65 %-ra módosult.

 

Ki kell számítani, hogy mennyi lesz a 2018. évre jutó arányos Áfa.

 • először kiszámítjuk az 1 hónapra jutó Áfa-t: 4 millió 800 ezer/240 hónap=20 ezer forint
 • a 2018. évre jutó arányos Áfa összege: 20 ezer x 12 = 240 ezer forint
 • ennek veszem a 65 %-át, ami 156 ezer forint
 • a 156 ezer forint egy részére vonatkozóan már 2017-ben megtörtént a levonás
 • a 2018. évre jutó 240 ezer forint beszerzési Áfa 45 %-a az, amit már az eredeti beszerzéskor levontak, ez pedig 108 ezer forint
 • év adómegállapítási időszakáról beadandó bevallásban (156 ezer-108 ezer =) 48 ezer forint levonható Áfa-t lehet még figyelembe venni

 

Mi történik akkor, ha 2019. év végén az adóköteles oktatás aránya 30 %-ra csökken?

 

Ki kell számítani, hogy mennyi lesz a 2019. évre jutó arányos Áfa.

 • ez megegyezik az előző év összegével, azaz 240 ezer forint
 • ennek veszem a 30 %-át ami, 72 ezer forint
 • a Zrt. az ingatlan beszerzésekor az erre az évre jutó Áfa-ra is 45 % levonási aránnyal számolt
 • a 2019-re jutó 45 % Áfa (240 ezer x 45 % =) 108 ezer forint
 • ezért 2019-ben csak 240 ezer x 30 % = 72 ezer forint vonható le, az eredeti beszerzéskori adatok alapján
 • az utolsó adómegállapítási időszakról beadandó bevallásban (108 ezer – 72 ezer =) 36 ezer forint Áfa-t pótlólag vissza kell fizetnie

 

A Példa Oktató Zrt. ezt az arányosítást 240 hónapig, vagy ha időközben értékesíti az ingatlant, akkor az értékesítés évét megelőző évig köteles elvégezni, ezen figyelési időtartam alatt folytatja a számítást, és rendezi az Áfa-bevallásában a szükséges korrekciókat.

 

Példa arra, ha idő előtt értékesítésre kerül az eszköz:

 

A cég ingó tárgyi eszközét (a példa kedvéért legyen egy fénymásoló) nem tartja meg 5 évig, mert azt 3 év után lecseréli (értékesíti).

 

 • a fénymásoló beszerzési értéke 250.000 forint + 67.500 forint Áfa
 • ez az aktuális bevallásban visszaigénylésre kerül
 • az eszközt értékesítik 3 év után
 • ilyen esetben a cég csak az eszköz tényleges használati idejére volt jogosult a visszaigénylésre, ami 3 év
 • erre az időszakra számolt levonható Áfa (67.500 / 5 év ) x 3 év = 40.500 forint.
 • mivel aktiváláskor a teljes Áfa összege el lett számolva ezért a (67.500 – 40.500=) 27.000 forintot be kell vallania és a bevallás benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetnie.

 

Ugyanakkor az elszámolás során az értékesítés ellenértékét figyelembe lehet venni:

 • amennyiben értékesítés összege 45.000 + 12.150 Áfa, akkor
 • a fizetendő Áfa összegével csökkenthető a befizetendő adó (27.000 – 12.150 =) 14.850 forint, így tehát
 • a fizetendő adó 14.850 forint.

 

Ha az arányosított Áfa és az értékesítés Áfa különbözetének abszolút értéke meghaladja a 10 ezer forintot, akkor azt növelő tételként kell a bevallásban szerepeltetni. Az arányosítást az adóév utolsó bevallásában kell megtenni, független attól, hogy a tényleges értékesítés az év mely időszakában lett megvalósítva.

 

És végül egy érdekesség, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. A tárgyi eszközök speciális Áfa szabályai a tesztautók tekintetében is alkalmazandók. A tesztautó lényege, hogy a vállalkozás az egyébként értékesítésre beszerzett (azaz készletre szánt) gépjárművek közül kipróbálás, tesztelés miatt forgalomba helyezteti és saját célra használja. Ezért a tesztautó az Áfa-ban tárgyi eszköznek minősül.

 

 

                                                                                                                      Bálintné L. Andrea

                                                                                                                      MINKE Szakértő


TÖLTSD LE 3.500 Ft helyett INGYEN


"111 Szakmai kérdés-válasz" KIADVÁNYUNKAT!

LEGYEN TIÉD AJÁNDÉKUNK!