Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Visszaélés-bejelentési törvény – gyakorlati tudnivalók

2023. május 25-én megjelent a Magyar Közlönyben a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

 

A törvény az (EU)2019/1937 irányelv ( „Whistleblower irányelv”) rendelkezéseit ülteti át a magyar jogba, és megteremti az egyes uniós jogszabályokkal kapcsolatos visszaélést bejelentő személyek hatékony védelmét biztosító minimumszabályokat.

 

A médiában megjelent Visszaélés-bejelentési törvényként, Panaszbejelentési törvényként, vagy akár Bejelentővédelmi törvényként.

 

A munkáltatóknak 2023.07.24-ig szükséges kialakítani vagy felülvizsgálni a mechanizmusaikat a törvényi megfelelés érdekében.

 

Mely szervezetek kötelesek bejelentési rendszereket kialakítani?

 • a panaszok és a közérdekű bejelentések vizsgálatára kötelezett állami és helyi önkormányzati szervek (tv.1. Fejezet);
 • a visszaélés-bejelentések vizsgálatára kötelezett egyéb foglalkoztatók (tv. 2. Fejezet).

Foglalkoztató: bárki, aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: az, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

A törvény tehát kiterjed mind a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) szerinti munkaviszonyra, mind a megbízási jogviszonyra, vállalkozási jogviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyra, továbbá egyéni vállalkozókra és egy- vagy többszemélyes ügyvédi irodákra.

 

Belső visszaélés bejelentési rendszert köteles létrehozni minden

 • legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztató; (Azok akik 50-249 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatnak, a belső visszaélés-bejelentési rendszert közösen is létrehozhatják)
 • létszámtól függetlenül (akár már 1 munkavállaló esetében is), pedig az alábbi foglalkoztatók:
 1. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdése hatálya alá tartoznak,
 2. a Magyarországon bejegyzett és az Európai Unió határain kívül engedélyesként vagy üzemeltetőként tengeri olaj- és gázipari tevékenységet folytatnak,
 3. a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartoznak, vagy
 4. Magyarország területén tartózkodó magyar és nem magyar lobogójú, üzemben lévő úszólétesítmény üzemeltetői.

 

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a kötelezetteknek?

 • a visszaélés bejelentési rendszert a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység, vagy (Amennyiben a belső visszaélés-bejelentési rendszert a foglalkoztatón belüli személy vagy szervezet üzemelteti, a foglalkoztatónak biztosítania kell ezen személy vagy szerv függetlenségét, összeférhetetlenségét, valamint azt, hogy ezen feladatával kapcsolatban se közvetlenül, sem pedig közvetetten ne legyen utasítható, és számon kérhető.)
 • szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet működtetheti. (Amennyiben a belső visszaélés-bejelentési rendszert bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső szervezet működteti, a megfelelő garanciákat szerződés keretében szükséges meghatározni.)

 

A visszaélés-bejelentés tárgya?

A  belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

 

Ki tehet bejelentést?

 • a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 • az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • a foglalkoztatóval jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

 

Mi a visszaélés-bejelentések kivizsgálásának menete?

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban (telefonon vagy személyesen) teheti meg.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára és tájékoztatja a bejelentőt a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A bejelentés kivizsgálásának határideje a törvény 22. § (1)-(3) bekezdései szerint a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időtartam, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap. Ez a határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítható úgy, hogy a bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

 

Lényeges körülmény, hogy a törvény 22. § (6) bekezdése mérlegelési lehetőséget biztosít a bejelentés kivizsgálására. Eszerint a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentő nem azonosítható (azaz anonim bejelentések esetén), ha a bejelentő nem jogosult bejelentést tenni, ha a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, vagy ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

A bejelentés kivizsgálása során a 23. § szerint értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Az átláthatóság jegyében a 24. § előírja a bejelentővel szembeni írásbeli tájékoztatási kötelezettséget a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről és a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

 

Adatvédelmi elvárások

A törvény részletes adatvédelmi szabályokat fogalmaz meg a bejelentő, a bejelentésben érintett személy személyes adataira vonatkozóan. Az adatok tárolhatóságára vonatkozóan, és a hozzáférési jog gyakorlására vonatkozóan.

Gyakorlati szempontból lényeges szabály, hogy a kezelt adatok (ideértve bármely adatot, nem csak személyes adatot) más államba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével kerülhet sor.

 

A bejelentő védelme

A törvény védelmi intézkedésként szabályozza a megtorlás tilalmát. Eszerint minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés (pl. felfüggesztés, a csoportos létszámcsökkentés, a felmondás, előléptetés megtagadása, bércsökkentés, képzés megtagadása, negatív teljesítményértékelés), amelyre a bejelentés egyébként jogszerű megtétele miatt került sor, jogellenesnek minősül.

 

A visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók, ellenőrző hatóság

A visszaélés-bejelentési rendszerek létrehozását, és a bejelentések megfelelő kivizsgálásával kapcsolatos fent ismertetett foglalkoztatókat terhelő kötelezettségek teljesítését a foglalkoztatás felügyeleti hatóság ellenőrzi.

A törvényben foglalt kötelezettségek megsértéséért a foglalkoztatókat a foglalkoztatás felügyeleti hatóság szankcionálhatja figyelmeztetéssel és további foglalkoztatás megtiltásával.

Továbbá, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 206/A. §-ban kiegészül a „bejelentő üldözése” tényállással.

Eszerint, aki a törvény szerinti közérdekű bejelentés vagy visszaélés-bejelentés miatt a közérdekű bejelentővel vagy a visszaélés bejelentőjével szemben a törvény szerinti hátrányos intézkedést tesz, és aki a törvény szerinti visszaélés-bejelentés megtételét akadályozza vagy megkísérli akadályozni, szabálysértést követ el.

 

Mindemellett érdemes figyelni arra is, hogy a nem megfelelően kialakított visszaélés-bejelentési rendszerek által okozott jogsérelem más szabályozó hatóságok vizsgálatát eredményezheti, így például a bejelentők személyes adatai jogellenes felhasználása, vagy nem megfelelő védelme, nyilvánosságra kerülése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát, amely esetlegesen adatvédelmi bírság kiszabásával járhat.

 

 

Ha megoldást keresel, olvass tovább!

OfficeProtector az irodai visszaélés-bejelentő rendszer a MINKE ajánlásával:

 

Kiknek hasznos az OfficeProtector?

Azoknak a szervezeteknek, akik a  2023. évi XXV. törvény kötelezettjei és szerződés keretében más külső szervezet által kívánják működtetni a visszaélés-bejelentő rendszert.

 

 

Mit nyújt az OfficeProtector?

Szerződés keretében biztosítja a visszaélés-bejelentő rendszer rendelkezésre állását.

Biztosítja a szükséges dokumentációkat. ( Útmutató a foglalkoztatottak részére, Útmutató a törvényi kötelezettségekről, Útmutató a szükséges dokumentálásról)

Bejelentés esetén elvégzi a kivizsgálásokat.

 

Ki szerződhet az OfficeProtectorral?

Bármely szervezet, akik kötelezettjei a törvénynek.

 

 

Mennyibe kerül OfficeProtector az irodai visszaélés-bejelentő rendszer?

 

OP Zero

 • Regisztrációs díj: 15.000,-Ft
 • Éves rendelkezésre állási díj:12.500,-Ft/év
 • Kivizsgálás díja: 50.000,- Ft/alkalom
 • Mellőzött kivizsgálás díja: 20.000,-Ft/alkalom

 

OP Basic

 • Regisztrációs díj: 15.000,-Ft
 • Éves rendelkezésre állási díj: 70.000,-Ft/év
 • Kivizsgálás díja: 40.000,- Ft/alkalom
 • Mellőzött kivizsgálás díja: nincs

 

OP Plus

 • Regisztrációs díj: 500.000,-Ft
 • Éves rendelkezésre állási díj: 70.000,-Ft/év
 • Kivizsgálás díja: 40.000,- Ft/alkalom)
 • Mellőzött kivizsgálás díja: nincs

 

ELÉRHETŐ KEDVEZMÉNYEK:

MINKE „kedvezmény” csak MINKE tagoknakA KUPONKÓDOT a megküldött e-mailben keresd!

 • Regisztrációs díj: nincs, min. 1 éves előfizetés esetén (1 éven belüli szerződés bontás esetén 15.000,- Ft)
 • Éves rendelkezésre állási díj: 2023.12.31-ig ingyenes, 2024-től 12.500,-Ft/év
 • Folyamatos jogszabályfigyelés, és gyakorlati tanácsadás a törvényi megfeleléssel kapcsolatosan.
 • Kivizsgálás díja: 50.000,- Ft/alkalom
 • Mellőzött kivizsgálás díja: 20.000,-Ft/alkalom

 

Koránkelők kedvezménye: 2023.07.24-ig történő regisztráció esetén, min. 1 éves előfizetés esetén NINCS regisztrációs díj (1 éven belüli szerződés bontás esetén 15.000,- Ft) REG7 kuponkód felhasználásával

 

Hogyan lehet megrendelni a szolgáltatást?

Honlapon (https://officeprotector.hu/szolgaltatasok-2/) a Megrendelő űrlap kitöltésével.

Fontos! A kuponkódhoz a kedvezményt fel kell tüntetni, enélkül nem lép életbe.

 

Foglalkoztatóként milyen teendőim lesznek még a törvényi megfelelés érdekében a megrendelést követően?

Adatkezelési tájékoztató módosítás. (Útmutató tartalmazza a szükséges változásokat)

Foglalkoztatottak tájékoztatása. (Útmutató tartalmazza a tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit)

Szükség esetén magatartási szabályok meghatározása a szervezeten belül.

Szükség esetén belső oktatás.

 

Hogyan tud a foglalkoztatott élni a bejelentési lehetőséggel?

Egy tájékoztatót kap a szervezet 2023.07.01-ig, mely tartalmaz többek között egy Útmutatót a foglalkoztatottak részére. Tartalmazni fog minden szükséges információt, többek között azt a linket is, ahol a bejelentést megteheti a foglalkoztatott 2023.07.24-ét követően.

 

Ha nem vagy biztos valamiben a szolgáltatással kapcsolatban, az OfficeProtector oldala folyamatosan frissül- kérlek nézd meg, hiszen lehet megtalálod a kérdésedre a választ: 

https://officeprotector.hu/gy-i-k/

 

Ha nem vagy még MINKE Tag és szeretnéd a kedvezményt igénybe venni, csatlakozz hozzánk az alábbi linken:

www.minositettkonyvelok.hu/csatlakozom