Kérdése van a tagsággal kapcsolatban?

06-23/365-666  |  info@minke.hu

Mutasd a menüt

Amit az online számlázásról tudni érdemes

Amit az online számlázásról tudni érdemes

2018. július 1-jén életbe lép az Online Számla rendszer éles verziója. Ez azt jelenti, hogy a cégek számlázóprogramjai elektronikus úton elküldik majd az adóhivatalhoz a vállalkozások által kibocsátott, legalább 100.000 forint Áfa-tartalmat elérő számlák legfontosabb adatait. Az új rendszerrel kapcsolatban rengeteg kérdés merült fel, amelyekre az alábbiakban igyekszem válaszolni.

 

Mely jogszabályok tartalmazzák az Online Számla rendszerrel kapcsolatos legfontosabb előírásokat?

Az Online számla rendszerrel kapcsolatos, talán a legfontosabb előírások a 2007. évi CXXVII. tv. (az általános forgalmi adóról) –továbbiakban: Áfa tv.– számlázásról szóló X. fejezetében, a 158/A. § – 178. §-okban találhatók. Ide kapcsolódik még az Áfa tv. záró rendelkezéseiben a 260. § (1) i) pontja és a 317. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak, továbbá a 10. számú mellékletben az összesítő jelentére vonatkozó előírások.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. tv. 13. § (1) és 16. § (9) bekezdései az Áfa tv. X. fejezetére, valamint a 10. számú mellékletére utalnak vissza, ilyenformán tehát az Online Számla rendszerre vonatkozó előírások ezen vállalkozásokra is hatályosak.

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről, és az ezt módosító rendelet-tervezet (melyet a nemzetgazdasági miniszter tavaly június végén tett közzé).

Forrás: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/jogszabalyok

 

A SZAMLAZO nyomtatványon továbbra is be kell jelenteni a számlázó programok használatát?

A 23/2014 (VI. 30.) NGM rendelet alapján 2014. október 01-jétől kötelezően teljesítendő a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatához kapcsoló bejelentési kötelezettség. A jogszabály értelmében 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kellett bejelentenie.A bejelentés teljesítéséhez az adóhatóság a SZAMLAZO megnevezésű nyomtatványt rendszeresítette.A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be. Ezen előírásokban újabb változásról az Online Számla rendszer bevezetését követően, a 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletet módosító tervezet sem tartalmaz előírásokat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy új rendszerre áttérés esetén az Online Számla rendszer használatba vételétől számított 30 napon belül a SZAMLAZO nyomtatványon az Online Számlázó Rendszer rész kitöltésével és NAV-hoz történő eljuttatásával teljesíti az adózó a vonatkozó kötelezettségét.

 

Kire vonatkozik a számlázó programból történő elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség?

Az adatszolgáltatási kötelezettség a számlakibocsátásra kötelezett belföldön nyilvántartásba vett adóalanyokra terjed ki, ideértve az Áfa-regisztráltakat is. Ez azt jelenti, hogy az adóalanynak csak azokról a számláiról kell online adatot szolgáltatnia, amelyekben 100.000 forint vagy annál nagyobb összegű adót hárít át másik belföldi adóalanyra. Fontos odafigyelni arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség független a számla létrehozásának földrajzi helyétől.

Áthárított adó hiányában az online adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki az Áfa tv. 142. §-a alapján fordított adózás alá eső ügyletekre.

A másik tagállamba vagy harmadik országba teljesített adómentes termékértékesítésről számlázó programmal kiállított számla adatairól az új rendszerben továbbra sem kötelező online adatszolgáltatást teljesíteni, ugyanis az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség bevezetése nem érinti az összesítő nyilatkozattételi kötelezettséget (A60-as nyomtatványt).

Ugyanakkor az adóalany dönthet úgy is, hogy figyelmen kívül hagyja az adóértékhatárt és –függetlenül attól, hogy a számla tartalmaz-e áthárított adót, illetve, hogy milyen összegű áthárított adót tartalmaz– valamennyi belföldi adóalany számára kiállított számlájáról adatot szolgáltat. Ebben az esetben a NAV az önkéntesen szolgáltatott számlaadatokat is befogadja.

 

Le kell cserélni a jelenlegi számlázó programot, ha az nem felel meg a számlázó programmal szemben támasztott ún. elektronikus adatszolgáltatásra való alkalmasságra vonatkozó feltételeknek?

Az adóalany mindaddig használhatja adatszolgáltatásra nem alkalmas számlázó programját, amíg nem kell adatszolgáltatást teljesítenie, vagyis nem állít ki a számlázó programmal egy másik belföldi adóalany részére olyan számlát, amelyben 100.000 forint vagy azt meghaladó összegű adó van. Az ilyen program használatát a NAV jelen tervek szerint nem szankcionálja. Ettől függetlenül azonban az ilyen programot használó adóalanynak is online számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége keletkezik az első olyan számla kiállításakor, amelyben egy másik belföldi adóalanyra legalább 100.000 forint adót hárít át. Aki ezt a kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, mulasztási bírsággal számolhat.

 

Hol jelennek meg az Online Számla rendszerben a küszöbértéket elérő számlák adatai?

Az Online Számla rendszer a NAV-hoz a megadott elektronikus csatornán keresztül XML állományok (XSD séma) feltöltésével juttatja el az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó bizonylatokról az adatokat. Abban az esetben, ha számlatömbből kézi számlát állít ki az adóalany, vagy a számlázó programja nem alkalmas az online adatszolgáltatásra, ezen kötelezettségét a NAV által e célból létrehozott online felületen teljesíti.

 

Mit kell tudni a papír alapon kibocsátott, adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlákkal kapcsolatban?

A papír alapon kibocsátott, adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlák NAV-felé történő bejelentése a tervek szerint a NAV által e célból létrehozott online felületen történik. Az online felület teszt módban elérhető a következő linken: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/A rendszer használatához regisztráció szükséges, ezt követően első lépésben a számlaadatok beküldésének tesztelésére nyílik lehetőség. 2018. július 01-jétől azokról a számlákról kell kötelezően a NAV Online Számla rendszerén keresztül adatot szolgáltatni, amelyekben a belföldi adóalanyra áthárított Áfa összege nagyobb vagy egyenlő, mint 100.000 forint. Jelenlegaz Online Számla rendszer felületén azok a cégek regisztrálhatnak, akik tesztkörnyezetben szeretnék beküldeni a számlázó programjaikkal kiállított számláik tesztadatállományait. A regisztrációt a gazdálkodók képviseletére jogosult személyek végezhetik el, a részletes szabályok a felületen, három nyelven, magyarul, angolul és németül is megtalálhatók.

 

Hogyan kell eljárni, ha számlázó programot és kézi számlatömböt is használ a vállalkozás, és a kézi számlatöbben kiállított számlák adatait utólag a számlázó programban rögzíti? Ekkor elegendő-e, ha a számlázó programmal történik az adatszolgáltatás?

Ebben az esetben az Áfa tv-ben meghatározott számlaadási kötelezettség teljesítése nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával történik, ami azt jelenti, hogy az Áfa tv. alkalmazásában a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott bizonylat minősül számlának. A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla adatainak a számlázó programban való utólagos rögzítése révén nem jön létre Áfa tv. szerinti számla. Tehát a kézzel kibocsátott számla adatait manuálisan kell rögzíteni a NAV online adatszolgáltatási felületén.

 

Hány nap áll rendelkezésre a NAV online felületén történő adatszolgáltatásra abban az esetben, ha a számla kibocsátója nem rendelkezik Online Számla rendszerrel?

Ezen számlák esetében az értékhatártól függ az elektronikus adatküldésre rendelkezésre álló idő. Ha a számla Áfa-tartalma 100.000 és 500.000 forint között van, akkor a NAV online felületére a kibocsátást követően 5 naptári napon belül kell manuálisan feltölteni az adatokat. Amennyiben az Áfa-tartalom eléri vagy meghaladja az 500.000 forintot, akkor már a kibocsátást követő napon teljesíteni kell az adatszolgáltatási kötelezettséget.

 

Az online rendszerbe bekerült számlákon jelölni kell-e valamilyen formában, hogy azok a NAV-felé továbbításra kerültek?

Adatszolgáltatás után a számla adatait a NAV-nak teljesített adatszolgáltatást alátámasztó, igazoló adatokkal nem lehet kiegészíteni, mivel a számlázó programnak olyan számláról kell adatot szolgáltatnia, amelyen újabb adat feltüntetésére vagy bármely adatának törlésére, felülírására már nem biztosít lehetőséget a program.

Mindezek mellett az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló, NAV által küldött válaszüzenetet célszerű visszakereshető módon megőrizni.

 

Mi a teendő az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlahelyesbítés, stornózás esetén?

2018.július 01-től az Áfa tv. módosuló 10. számú melléklete értelmében a módosító és érvénytelenítő számlákról is adatot kell szolgáltatni, ha az eredeti számla Áfa-tartalma elérte a 100.000 forintos összeghatárt. Abban az esetben, ha az eredeti számlán az Áfa-tartalom kevesebb volt, mint 100.000 forint, de a módosítás eredményeként elérte ezt az összeget, akkor szintén szükséges a módosító számla esetében is az adatszolgáltatás.

 

Pénztárgéppel kibocsátott, 100.000 forint Áfa-tartalmú számlák esetén is szükséges-e az adatszolgáltatás?

A nyugtaadási kötelezettséget online pénztárgéppel teljesítő adózók által kibocsátott bizonylatokról az adóalany rendszeresen adatot szolgáltat a NAV-felé. A 2018. július 01-től hatályba lépő, online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség az online pénztárgéppel történő adatszolgáltatást nem érinti. Ez azt jelenti, hogy a pénztárgéppel kibocsátott számlákra nem vonatkozik az Online Számla rendszer szerinti adatszolgáltatási kötelezettség.

Ugyanakkor az Online Számla rendszer szerinti adatszolgáltatási kötelezettség azon adóalanyokra is vonatkozik, aki másik belföldi adóalany részére kiállított, 100.000 forintot elérő, illetőleg azt meghaladó Áfa-tartalmú, számlázó programmal vagy kézzel kitöltött nyomtatvány formájában kibocsátott számla adatait a pénztárgépbe is beüti.

 

PTGSZLAH nyomtatványon történt eddig az online pénztárgép alkalmazása helyett az adatszolgáltatás. Várható-e a PTGSZLAH nyomtatvány megszüntetése? Esetleg más lesz helyette?

A PTGSZLAH nyomtatványon a nem adóalany részére nyugta helyett kibocsátott számlák adatairól kell adatot szolgáltatni. Az Online Számla rendszer szerinti adatszolgáltatás a másik belföldi adóalany számára kiállított –és legalább 100.000 forint áthárított adót tartalmazó– számlák adatairól teljesítendő. A PTGSZLAH megszűnése nem várható, hiszen a kétféle adatszolgáltatás egymás mellett való működésének nincs akadálya.

 

Hogyan történik meg az Online Számla rendszerben a NAV-felé történő adattovábbítás? Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen többletteendő? Esetleg egy gombnyomás…?

A számlázóprogramokkal szembeni követelmény a valós idejű adatszolgáltatás, amely a számla kiállítását (lezárását) követően azonnal, emberi beavatkozás nélkül, gép-gép kapcsolat útján, interneten keresztül, automatikusan valósul meg. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges XSD séma az adóhivatal honlapján fog megjelenni.

Az adóhatóság szankcionálására az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 220. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor.   Ennek értelmében magánszemély 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése (illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése) miatt (Art. 229. §  alapján).

 

Számlabefogadóként a 100.000 forint Áfa-tartalmat elérő, meghaladó számlák kibocsátó általi adatszolgáltatási kötelezettségét hogyan tudom ellenőrizni?

A számla befogadója a tervek szerint 2018. június 30. után lekérdezheti azoknak a számláknak az adatait, amelyekről a számla kibocsátója adatszolgáltatást teljesített. Ez a funkció megkönnyítheti a számla befogadójának az Áfa-bevallásában teljesítendő, számlákra vonatkozó tételes adatszolgáltatás (összesítő jelentés) elkészítését. A számlakibocsátó által szolgáltatott számlaadatok megismerése 2018. július 01-től továbbrais célszerű, ugyanakkor jelenlegi tervek szerint a számla befogadójának nem lesz jogszabályi kötelezettsége a számlakibocsátó online számlaadat-szolgáltatási kötelezettségének ellenőrzése.

 

A számlázó programban van már adatexport funkció. Ez a jövőben meg fog szűnni?

2016. január 1-jétől a számlázó szoftvereknek rendelkezniük kell egy adatexport funkcióval. Egy olyan funkció, amely nem működik folyamatosan, hanem csak az adóhatóság kérésére kell a számlákat a megadott formátumban ennek a funkciónak a használatával kimenteni.

A számlázó programnak 2018. július 01. után is rendelkeznie kell adatexport funkcióval, mivel az Online Számla rendszer szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a másik belföldi adóalany részére számlázó program alkalmazásával kiállított, legalább 100.000 forint áthárított adót tartalmazó számla adataira vonatkozó online adatszolgáltatási kötelezettségre terjed is.

Az adatexport funkció megszüntetésének előfeltétele, hogy a számlázó programból teljesítendő online adatszolgáltatási kötelezettség az adóalany valamennyi számlájára és azok teljes adattartalmára kiterjedjen. Jelenleg azonban ez csak a legalább 100.000 forint Áfa-tartalmú számlákat érinti.

 

Hogyan lehet kezelni az ügyfél által késedelmesen eljuttatott, adatszolgáltatás alá tartozó számlákra vonatkozó késedelmes bejelentésből adódó felelősséget?

Ez a kérdéskör nem adójogi, hanem a szerződő felek által tisztázandó polgári jogi kérdés.

 


Kovács Andrea
okl.adószakértő

 

 

Ha könyvelőként szeretné, hogy ügyfelei megfeleljenek minden számlázási szabálynak, ide értve a NAV felé történő online adatszolgáltatást is, akkor javasolt, hogy ajánlja számukra a Servantes rendszer többféle számlázási modulja közül a nekik illőt. A Servantesben létezik kereskedők, gyártók készletmozgást is kezelő számlázó rendszere és van szolgáltatást végzők számlázási modulja is. Olyan cégek, melyeknél szolgáltatás és kereskedés vegyesen fordul elő kiválóan használhatják a Servantes Univerzális számlázási szoftver modulját. További információk a Servantesről: http://www.servantes.hu/szamlazas/